Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024

Thứ ba - 30/01/2024 04:39
Công tác tư pháp là một nhiệm vụ quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện với các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Trong năm 2024 Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp với mục đích xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp triển khai thực hiện, phân công và giao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác tư pháp của ngành công thương. Các nhiệm vụ và mục tiêu công tác tư pháp được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực được giao và yêu cầu việc tổ chức, triển khai Kế hoạch cần bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, thời hạn và tiến độ thực hiện, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trong việc tham mưu thực hiện.
1111
Một Hội nghị của Sở Công Thương có phổ biến nội dung về công tác tư pháp
Những nhiệm vụ chính cần tập trung chủ yếu: triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Kế hoạch của tỉnh và của sở về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL lĩnh vực công thương năm 2024. Xây dựng và tham mưu xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND bảo đảm sự cần thiết và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công Thương, theo kế hoạch của UBND tỉnh trong năm 2024. Rà soát, đề xuất xử lý các văn bản QPPL không còn phù hợp và các văn bản QPPL thuộc danh mục sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quyết định công bố kết quả rà soát hàng năm của tỉnh. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý của ngành công thương lên Trang thông tin điện tử của sở.
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ. Tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực công thương. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; đổi mới đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp tình hình thực tiễn và lĩnh vực được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2023 và 2024, trọng tâm là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền các nội dung công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL, Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân tại cơ quan sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động của ngành công thương, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các kế hoạch, đề án, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây