Chức năng & Nhiệm vụ

TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ CỦA
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
 
IVăn phòng sở:
Chánh văn phòng: Võ Đình Đoan (ĐT: 0262.3919333)
1. Quản lý biên chế, thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực của cơ quan theo kế hoạch, tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ.
2. Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của ngành và làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành.   
3. Quản lý công tác hành chính, công văn đến, công văn đi, văn thư lưu trữ, in ấn tài liệu; Quản lý tất cả các con dấu của Đảng, chính quyền và đoàn thể (trừ dấu Công đoàn Ngành).
4. Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, lập dự toán kinh phí và quyết toán hàng quý, hàng năm của cơ quan; quản lý các nguồn kinh phí thuộc hoạt động của cơ quan theo chế độ tài chính, kế toán.
5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản và trang thiết bị phục vụ cho công tác.
6. Thực hiện áp dụng bộ thủ tục hành chính theo quy định; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trực tiếp theo dõi hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
7. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, cùng với các phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy của cơ quan.
8. Chủ trì phối hợp với các phòng, công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho Giám đốc Sở, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
9. Tham mưu xử lý văn bản đến.
10. Tham mưu theo dõi tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở theo quy định của pháp luật.
11. Tham mưu công tác buôn kết nghĩa.
12. Quản lý mạng nội bộ và công nghệ thông tin của Sở.
13.Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thanh tra Sở:
Chánh thanh tra: Hồ Đồng Nghĩa (ĐT: 0262.3952702)
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý  nhà nước của Sở.
4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.
7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;
9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
11. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.
12. Ngoài các nhiệm vụ trên, còn thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Nguyễn Như Thành (ĐT: 0262.3969777)
1. Chủ trì tổ chức lập quy hoạch, rà soát, kiểm tra thực hiện quy hoạch ngành, xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); tham mưu cho Giám đốc sở phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó theo qui định của pháp luật.
3. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến hoạt động thương mại, công nghiệp.
4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
5. Tham mưu xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính ngành; phân khai, điều chỉnh các nguồn vốn theo kế hoạch; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động nguồn vốn cho phát triển ngành, phê duyệt quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc.
6. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

IV. Phòng Quản lý Thương mại.
Trưởng phòng: Trần Trọng Lưu (ĐT: 0262.3957689)
1. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng; hệ thống các doanh nghiệp và đại lý bán buôn, bán lẻ rượu; hệ thống đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
3. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại...).
4. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
5. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.
6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.
7. Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.
8. Phổ biến hướng dẫn các thành phần kinh tế kinh doanh thương mại và dịch vụ thương mại thực hiện pháp luật, chính sách chế độ của Nhà nước, Bộ Công Thương, các Bộ ngành có liên quan về hoạt động thương mại và dịch vụ trên thị trường.
9. Tổ chức và quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện và mặt hàng hạn chế kinh doanh).
10. Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đăng ký hoạt động và phối hợp với Thanh Tra sở kiểm tra hoạt động theo đăng ký của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

V. Phòng Kỹ thuật, an toàn và môi trường:
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thông (ĐT: 0262.3707247)
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), an toàn thực phẩm ngành công thương, phân bón vô cơ và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở.
5. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp.
6. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tham mưu cho Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về ATTP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, xác nhận khai báo hóa chất, xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, xác nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón vô cơđối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.
7. Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý an toàn hồ đập của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; Chủ trì cùng với các phòng liên quan góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở và thẩm tra thiết kế các dự án thủy điện, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
8. Thực hiện quản lý kỹ thuật đối với các phương tiện, máy móc thiết bị của Sở.
9. Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai của ngành, làm nhiệm vụ thường trực của Ban phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai của ngành.
10.Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

VI. Phòng Quản lý Năng lượng:
Trưởng phòng: Lê Trần Tự (ĐT: 0262.3955884)
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;
3. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình tiết kiệm điện.
4. Phối hợp với Thanh tra Sở và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.
5. Tham mưu ban hành các quy định về quản lý điện trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về an toàn điện, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và bảo vệ các công trình khác trên địa bàn.
6. Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng thuộc sở góp ý thiết kế cơ sở các công trình điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
7. Tham mưu thực hiện cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

VII. Phòng Quản lý Công nghiệp:
Trưởng phòng: Ngô Văn Tượng (ĐT: 0262.3966777)
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp, ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột  trên địa bàn tỉnh.
2. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư: xây dựng hạ tầng kỹ thuật; giải phóng mặt bằng; di chuyển cơ sở sản xuất; xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.
3. Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở góp ý thiết kế cơ sở các công trình công nghiệp (trừ công trình điện, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp).    
4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp,
5.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.      

VIII. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:
Trưởng phòng: Đặng Thị Phương Đông (ĐT: 0262.3968777)
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn; hướng dẫn, đào tạo kỹ năng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: hiểu rõ về thương mại điện tử, tham gia mua bán thông qua các website thương mại điện tử.
3. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử.
4. Quản trị, vận hành trang thông tin điện tử của Sở trên mạng internet (Website) và làm nhiệm vụ thường trực Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở.
5. Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.
6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của địa phương. (Bao gồm cả thương mại biên giới)
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
8. Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
9. Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
10. Phối hợp cơ quan có liên quan tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
11. Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới, bao gồm: buôn bán chính ngạch, buôn bán tiểu ngạch và buôn bán qua biên giới của thương nhân trên địa bàn.
12.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IX. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:
Giám đốc: Trương Ngọc Minh (ĐT: 0262.3395576)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh ĐắkLắk.

X. Trung tâm Xúc tiến Thương mại:
Giám đốc: Nguyễn Tú (ĐT: 0262.3807666)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mạiđược quy định cụ thể tại Quyết định số 184/QĐ-SCT, ngày 08/9/2014 của giám đốc Sở Công thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây