Trách nhiệm, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc sở

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng
tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ  thuộc Sở Công thương
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương (sau đây viết tắt Sở Công Thương là Sở), bao gồm:Văn phòng; Thanh tra; phòng Quản lý Công nghiệp; phòng Quản lý Năng lượng,phòng Quản lý Thương mại, PhòngKế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.
2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đội ngũ công chức và người lao động thuộc Sở trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các phòng đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của Sở. Đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, liên tục, chuyên nghiệp, hiện đại trong tổ chức và hoạt động.
2. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các phòng trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao và trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung. Đảm bảo nguyên tắc trong một lĩnh vực chuyên môn, một công việc chỉ giao cho một phòng làm đầu mối chủ trì, xử lý, tham mưu thực hiện.
3. Đảm bảo phát huy năng lực, trí tuệ và sở trường công tác của công chức và người lao động; đề cao sự phối hợp trong công tác, tích cực trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA CÁC PHÒNG THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
Điều 3. Văn phòng
Chánh Văn phòng: Nguyễn Như Thành (ĐT: 0978.912.345)
1. Chức năng
Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Sở và các lĩnh vực: công tác tổ chức bộ máy; cán bộ công chức, viên chức, người lao động; lao động tiền lương; chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng; hành chính quản trị; công tác cải cách hành chính.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu Giám đốc Sở sắp xếp các chương trình công tác của Lãnh đạo Sở, chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của Sở; chuẩn bị nội dung, tham gia và ghi chép các cuộc họp tuần của lãnh đạo Sở, ban hành Thông báo kết luận các cuộc họp giao ban tháng của Sở;
b) Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Tham mưu công tác cán bộ: điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm... đối với công chức, viên chức theo phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở;
Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân Nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh.
c) Đầu mối tham mưu về công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
d) Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015;
đ) Chủ trì, phối hợp tham mưu chương trình, kế hoạch công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;  công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
e) Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, lập dự toán kinh phí và quyết toán hàng quý, hàng năm của cơ quan; quản lý các nguồn kinh phí thuộc hoạt động của cơ quan theo chế độ tài chính, kế toán; hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
g) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản và trang thiết bị phục vụ cho công tác;
h) Quản lý công tác hành chính, công văn đến, công văn đi, văn thư lưu trữ, in ấn tài liệu; Quản lý tất cả các con dấu của Đảng, chính quyền và đoàn thể (trừ dấu Công đoàn Ngành và Thanh tra Sở);
i) Quản lý mạng nội bộ, quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức; quản lý công nghệ thông tin của Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công thương;
k) Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy của cơ quan;
l) Tham mưu công tác thanh niên, dân vận, dân chủ cơ sở, công tác buôn kết nghĩa;
m) Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 4. Thanh tra Sở
Chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Lâm (ĐT: 0262.3952702)
1. Chức năng
Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương về các lĩnh vực công nghiệp và thương mại; theo dõi thi hành pháp luật; tiếp công dân và thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở;
b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;
d) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên; tham mưu việc tiếp công dân định kỳ cho Giám đốc Sở; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật. Tham mưu nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
đ) Tham mưu nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;
g) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
h) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;
i) Tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu công tác bồi thường trách nhiệm của Nhà nước và tham gia tố tụng hành chính đối với các quyết định của Giám đốc Sở;
k) Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh, Sở thành lập;
l) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;
m) Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 5. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Võ Đình Đoan (ĐT: 02623.911.212)
1. Chức năng
Tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, thông tin, thống kê, tổng hợp; kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển ngành công thương.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan của Sở tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và trình ban hành các chiến lược, đề án, quy hoạch chính sách, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển các ngành công nghiệp: cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử; công nghiệp hỗ trợ; phương án phát triển cụm công nghiệp; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh;
b) Tham mưu Giám đốc Sở triển khai, theo dõi và đôn đốc thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch thuộc ngành công thương;
c) Tham gia thẩm định các chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến hoạt động thương mại, công nghiệp;
d) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương;
Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Sở;
đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi tham mưu, xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển ngành công thương;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt;
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
h)  Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác chuyển đổi số ngành công thương;
i) Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 6. Phòng Quản lý công nghiệp
Trưởng phòng: Lê Trần Tự (ĐT:0913.448.002)
1. Chức năng
Tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm: cơ khí; luyện kim; dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); an toàn thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác thuộc quản lý của ngành công thương; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Về cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử:
 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.
b) Về công nghiệp hỗ trợ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
c) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường):
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; 
- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; phối hợp tổ chức, kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.
d) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:
- Tổ chức thực hiện, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra và đề nghị xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;
- Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
- Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.
đ) Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, xăng dầu, khí và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, theo quy định;
- Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật;
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình ngành công thương trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.
e) Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường:
- Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương;
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại địa phương theo quy định;
- Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
- Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương;
- Định kỳ hàng năm tổng kết, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan tình hình thực hiện phát triển công nghiệp môi trường của địa phương theo quy định.
g) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:
- Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ);
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;
- Hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật, chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn.
h) Về Khuyến công:
Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công theo quy định.
i) Về cụm công nghiệp:
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, chủ trì xây dựng Quy chế quản lý cụm công nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
- Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;
- Phối hợp với  các đơn vị liên quan giải quyết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh;
- Chủ trì kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; tham mưu Giám đốc Sở xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; 
- Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.
k) Về tiểu thủ công nghiệp:
Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
l) Về sản xuất và tiêu dùng bền vững
Tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn.
m) Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
n) Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
- Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
o) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý công nghiệp đối với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
p) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 7. Phòng Quản lý năng lượng
Trưởng phòng: Lưu Văn Khang (0966.579.468)
1. Chức năng
Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; thực hiện công tác, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực;
- Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
- Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện; thực hiện công tác, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, quản lý nhu cầu điện; thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;
- Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định;
- Thẩm tra tham mưu Giám đốc Sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);
- Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định;
-  Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành Điện theo quy định của pháp luật (tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng).
b) Về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý:
- Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp;
- Tham mưu Giám đốc Sở trìnhỦy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão;
- Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh và đập, hồ chứa thủy điện xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
- Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương;
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Báo cáo kết quả tổng hợp thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bảo và giảm nhẹ thiên tai của ngành.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình điện trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống, thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.
c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý năng lượng đối với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 8. Phòng Quản lý thương mại
Trưởng phòng: Trần Trọng Lưu (ĐT: 0962.070.777)
1. Chức năng
Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Về thị trường trong nước:
- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí;
- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);
- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;
- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
b) Về xuất khẩu, nhập khẩu:
- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam.
c) Về thương mại biên giới:
- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách quản lý, điều hành hoạt động phát triển thương mại biên giới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ trì hoặc phối hợp việc trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan có chức năng đối đẳng phía nước bạn có chung đường biên giới để đề xuất áp dụng các biện pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thương mại biên giới trên địa bàn;
- Tổng hợp tình hình, số liệu hoạt động thương mại biên giới; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
d) Về thương mại điện tử và kinh tế số:
- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
đ) Về xúc tiến thương mại:
- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;
- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại
- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
e) Về quản lý cạnh tranh:
- Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.
g) Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:
- Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;
- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;
- Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
- Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp;
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp;
- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;
- Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
h) Về phòng vệ thương mại:
- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;
- Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;
- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;
- Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài.
i) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
- Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;
- Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.
k) Về quản lý thị trường
Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường địa phương tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung kiểm tra, thanh tra với các lực lượng có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra của tỉnh.
l) Về hội nhập kinh tế quốc tế:
- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;
- Tích cực phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
- Tham mưu công tác hợp tác quốc tế, công tác ngoại giao, công tác thông tin đối ngoạitrong lĩnh vực công thương, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
m) Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh:
Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài;
n) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý thương mại đối với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;
o) Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao./.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG
I. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:
Giám đốc: Ngô Văn Tượng (ĐT: 0262.3395576)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định số 360/QĐ-UBND - 03/03/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk

II. Trung tâm Xúc tiến Thương mại:
Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng (ĐT: 0918.632.539)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mạiđược quy định cụ thể tại Quyết định số 184/QĐ-SCT, ngày 08/9/2014 của giám đốc Sở Công thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây