Chức năng & Nhiệm vụ

TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ CỦA
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
 
IVăn phòng sở:
Chánh Văn phòng: Võ Đình Đoan (ĐT: 0262.3919333)
1. Quản lý biên chế, thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực của cơ quan theo kế hoạch, tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ.
2. Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của ngành và làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành.   
3. Quản lý công tác hành chính, công văn đến, công văn đi, văn thư lưu trữ, in ấn tài liệu; Quản lý tất cả các con dấu của Đảng, chính quyền và đoàn thể (trừ dấu Công đoàn Ngành).
4. Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, lập dự toán kinh phí và quyết toán hàng quý, hàng năm của cơ quan; quản lý các nguồn kinh phí thuộc hoạt động của cơ quan theo chế độ tài chính, kế toán.
5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản và trang thiết bị phục vụ cho công tác.
6. Thực hiện áp dụng bộ thủ tục hành chính theo quy định; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trực tiếp theo dõi hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
7. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, cùng với các phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy của cơ quan.
8. Chủ trì phối hợp với các phòng, công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho Giám đốc Sở, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
9. Tham mưu xử lý văn bản đến.
10. Tham mưu theo dõi tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở theo quy định của pháp luật.
11. Tham mưu công tác buôn kết nghĩa.
12. Quản lý mạng nội bộ và công nghệ thông tin của Sở.
13.Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thanh tra Sở:
Chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Lâm (ĐT: 0262.3952702)
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý  nhà nước của Sở.
4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.
7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;
9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
11. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.
12. Ngoài các nhiệm vụ trên, còn thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Nguyễn Như Thành (ĐT:
0978.912.345)
1. Chủ trì tổ chức lập quy hoạch, rà soát, kiểm tra thực hiện quy hoạch ngành, xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); tham mưu cho Giám đốc sở phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó theo qui định của pháp luật.
3. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến hoạt động thương mại, công nghiệp.
4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
5. Tham mưu xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính ngành; phân khai, điều chỉnh các nguồn vốn theo kế hoạch; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động nguồn vốn cho phát triển ngành, phê duyệt quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc.
6. Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

IV. Phòng Quản lý Thương mại.
Trưởng phòng: Trần Trọng Lưu (ĐT: 0262.3957689)

a) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
d). Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.
e) Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
f) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;
g) Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:
- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;
- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;
- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
h) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;
- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
- Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
i) Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
j) Tổ chức và quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện và mặt hàng hạn chế kinh doanh).
k) Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đăng ký hoạt động và phối hợp với Thanh Tra sở kiểm tra hoạt động theo đăng ký của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
l) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...).
m) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
n) Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
o) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh.
p) Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn.
q) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh.
r) Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
s) Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.
t) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.
u) Tham mưu công tác hợp tác quốc tế, công tác ngoại giao trong lĩnh vực công thương, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
v) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.
w) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn; hướng dẫn, đào tạo kỹ năng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: hiểu rõ về thương mại điện tử, tham gia mua bán thông qua các website thương mại điện tử.
x) Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử.
 Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao.

V. Phòng Quản lý Năng lượng:
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thông (ĐT: 0262.3955884)

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
b) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi.
c) Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
e) Phối hợp với Thanh tra Sở và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.
f) Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng thuộc sở thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy định.
g) Tham mưu thực hiện cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
h) Tham mưu công tác an toàn trong lĩnh vực điện năng.
i) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VI. Phòng Quản lý Công nghiệp:
Trưởng phòng: Lê Trần Tự (ĐT: 0262.3966777)
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.
c) Về khuyến công:
- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;
- Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.
d) Về cụm công nghiệp:
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
đ) Về tiểu thủ công nghiệp:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ.
e) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư: xây dựng hạ tầng kỹ thuật; giải phóng mặt bằng; di chuyển cơ sở sản xuất; xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.
f) An toàn thực phẩm:
- Chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP; giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.
g) Lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và công nghiệp tiêu dùng: Tham mưu cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo quy định.
h) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
i) Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
j) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; vận chuyển xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm có khả năng gây mất an toàn và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn thuộc trách nhiệm của ngành công thương;
- Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.
k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp.
l) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
 - Tham mưu cho Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn cho người liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng và hóa chất; giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy xác nhận khai báo hóa chất; giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; thông báo tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
m) Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý an toàn hồ đập của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh:
Chủ trì phối hợp các phòng thuộc Sở và đơn vị liên quan thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình hóa chất, công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công trình thủy điện.
n) Thực hiện quản lý kỹ thuật đối với các phương tiện, máy móc thiết bị của Sở. 
0) Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp.Tham mưu quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công thương ( trừ an toàn điện).
p) Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai của ngành, làm nhiệm vụ thường trực của Ban phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai của ngành.
q) Tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến lĩnh vực của ngành công thương trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở giao. 

VII. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:
Giám đốc: Ngô Văn Tượng (ĐT: 0262.3395576)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh ĐắkLắk.

VIII. Trung tâm Xúc tiến Thương mại:
Giám đốc: Nguyễn Tú (ĐT: 0262.3807666)
Nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mạiđược quy định cụ thể tại Quyết định số 184/QĐ-SCT, ngày 08/9/2014 của giám đốc Sở Công thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại.
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây