Ban giám đốc

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 08/9/2021 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương Đắk Lắk; Quyết định số 138/QĐ-SCT ngày 09/9/2021 của Sở Công Thương về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Điều 1. Nguyên tắc chung:
Việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Công Thương được thực hiện theo nguyên tắc:
            1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ thủ trưởng.

           2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chung về quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở Công Thương, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện  hành, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược như: các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.
          3. Các Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn để chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vưc chuyên môn do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc đã giải quyết.
          4. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao Phó giám đốc chủ động giải quyết công việc; cần có sự phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau khi công việc có liên quan giữa các Phó giám đốc để đảm bảo mọi hoạt động của Sở thực hiện đúng kế hoạch. Trường hợp công việc có liên quan đến các Phó giám đốc, mà các Phó giám đốc chưa thống nhất được thì Phó giám đốc chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.
          5. Trường hợp Giám đốc đi vắng sẽ ủy quyền 01 Phó giám đốc điều hành những công viêc chung của cơ quan. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó giám đốc vắng mặt, Giám đốc trực tiếp xử lý công việc của Phó giám đốc
         6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó giám đốc hội ý để trao đổi, xử lý công việc theo Quy chế làm việc của cơ quan

II. Phân công công việc:
1.Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0914122868;
+Email: khoilv@congthuong.daklak.gov.vn
a) Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 Thực hiện một số nhiệm vụ của Thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b)Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công Thương;
- Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế
- Công tác tài chính, cải cách hành chính, quan hệ đối ngoại;
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
- Công tác thi đua, khen thưởng, kỹ luật
- Công tác quy hoạch, kế hoạch của ngành; thu hút đầu tư phát triển ngành công thương (công nghiệp, thương mại);
- Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới; an toàn hồ đập các công trình thủy điện;
c) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Mgar
 - Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;

2. Ông Huỳnh Ngọc Dương - Phó giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0913435508;
+ Email: duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
a) Thay mặt Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền;
b)Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
-  Công tác hành chính văn phòng;
- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử.
- Trang Thông tin điện tử của Sở
- Là người phát ngôn của Sở
c) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, huyện Lắk và huyện Krông Bông;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.  

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0933865668; CQ- 05003505577;
+ Email: nghiemnv@congthuong.daklak.gov.vn;
a)Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Chủ tài khoản thứ 3 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại nội địa; về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vưc công nghiệp và thương mại.
- Công tác kết nghĩa với Buôn Kdun, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.
b) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Păk, huyện Ea Kar và huyện Ma Đrăk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

4. Ông Vũ Đình Trưng - Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0905052125;
+Email: trungvd@congthuong.daklak.gov.vn;
a)Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực về công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; cụm công nghiệp; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
- Công tác an toàn, môi trường công nghiệp ( trừ an toàn điện và an toàn hồ đập thủy điện); an toàn thực phẩm.
- Công tác khuyến công.
b) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Ana, huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 
5. Ông Trương Công Hồng - Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913434013;
+Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
a)Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực điện năng (lưới điện, trạm biến áp); an toàn điện.
- Công tác khoa học và công nghệ trong công nghiệp và thương mại
b) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Ea Hleo, huyện Krông Buk và huyện Krông Năng;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


 
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây