Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Công Thương Đắk Lắk

Thứ ba - 17/07/2018 23:41 1.228 0
Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Đắk Lắk; Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Công Thương; Sở Công Thương thông báo phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở
I. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Công Thương
1. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Giám đốc Sở là người lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở Công Thương, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện  hành, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược như: các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.
 2. Các Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước các cơ quan nhà nước cấp trên.
II. Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Công Thương  
1. Ông Phạm Thái Giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913123749; CQ- 05003919333;
+Email: thaip@congthuong.daklak.gov.vn
- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch; thu hút đầu tư phát triển ngành công thương (công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo, năng lượng mới); công tác tổ chức cán bộ; công tác nội chính, thanh tra,thi đua khen thưởng và kỷ luật.
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công Thương;
- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở và Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Mgar;
 - Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Thực hiện một số nhiệm vụ của Thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913435508;
+Email: duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
           - Thay mặt Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền; giải quyết các công việc cấp bách của Phó giám đốc khác khi Phó giám đốc đó vắng mặt theo sự phân công của  Giám đốc;
  - Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước  lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu; công tác văn phòng;
Chỉ đạo việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu; thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách:  Văn phòng Sở, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Trung tâm Xúc tiến Thương mại .
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, Lắk và  Krông Bông;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
 3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0933865668; CQ- 05003505577;
+Email: nghiemnv@congthuong.daklak.gov.vn;
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại và quản lý thị trường.   
- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Păk, huyện Ea Kar và huyện Ma Đrăk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;  
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở.
4. Ông Trương Công Hồng, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913434013;
+Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
 -  Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực về điện năng và khoa học công nghệ;
 - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Năng lượng và Ban Quản lý dự án điện thôn buôn;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Ea Hleo, huyện Krông Năng và  huyện Krông Búk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
5. Ông Vũ Đình Trưng, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0905052125;
+Email: trungvd@congthuong.daklak.gov.vn;
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực về kế hoạch – tổng hợp,công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;
- Trực tiếp phụ trách: phòng Kế hoạch - Tài chính-Tổng hợp, phòng Quản lý Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp. 
 - Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
III. Một số quy định khác
1.Những công việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau thì phân công lãnh đạo Sở Công thương phụ trách theo lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của công việc đó có trách nhiệm chủ trì phối hợp trong lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết công việc chung.
2. Lãnh đạo Sở Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm cá nhân theo sự phân công của Giám đốc Sở. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền thì đưa ra tập thể lãnh đạo để xem xét quyết định.
3. Tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Giám đốc Sở có thể chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ  đột xuất quan trọng và cấp thiết cho các đơn vị để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Sở Công Thương.
Căn cứ thông báo phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Công Thương Giám đốc và các Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Sở Công Thương.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản phân công trước đây không phù hợp với Thông báo này hết hiệu lực thi hành./.


 
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, CÁC HỘI ĐỒNG
CỦA UBND TỈNH VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC
 

I.   Ông Phạm Thái – Giám đốc Sở
1. Thành viên UBND tỉnh
2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh;
3. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập Kinh tế Quốc tế của tỉnh;
4. Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh ( BCĐ 389).
5. Phó trưởng ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;
6. Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh;
7. Thành viện Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh;
8. Thành viên Tổ tư vấn giải quyết, tháo gở khó khăn đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
9. Thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch của tỉnh;
10. Thành viên Ban chỉ đạo Hợp tác đầu tư của tỉnh;
11. Thành viên Ban chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện việc xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên ( giai đoạn 2011 – 2020);
12. Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
13.Thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
14. Uỷ viên Ban chỉ đạo Phòng không tỉnh.
 15. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở;
 II. Ông Huỳnh Ngọc Dương – Phó giám đốc
 1. Chỉ đạo hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 2. Ủy viên Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
 3. Trưởng Ban biên tập bản tin Công thương và Trang tin điện tử của Sở (website);
 4. Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh;
 5.Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh
6.Ủy viên Hội đồng thẩm định đề án phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
7.Thành viên Ban chỉ đạo Đề án phát triển cà phê bền vững và kế hoạch tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
8. Theo dõi công tác kết nghĩa Buôn đồng bào dân tộc thiểu số;
III. Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Phó giám đốc
 1.Chỉ huy trưởng Chỉ huy Quân sự cơ quan;
 2.Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dán tem niêm phong thiết bị đo đếm xăng dầu theo Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh.
3. Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột Khóa II, nhiệm kỳ (2014-2018);
4. Thành viên Đoàn khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân đảm bảo nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh;
5.Thành viên Ban Chỉ đạo thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách năm 2016.
6.Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 – 2020;
7. Thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh.
8. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới và Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;
IV. Ông Trương Công Hồng – Phó giám đốc       
1. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh;
 2. Uỷ viên Hội đồng quản lý Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;
 3. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh;
 4. Thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến của tỉnh;
 5. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh;
6. Thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020;
 7. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh;
 8. Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh;
 9. Uỷ viên Hội đồng khoa học và công  nghệ cấp tỉnh nhiệm kỳ VIII (giai đoạn 2016 – 2020);
10. Uỷ viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh;
 11. Uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình REDD+ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2020
 12. Ủy viên Hội đồng thẩm định Đề án thực hiện quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
13. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh;       
14. Thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ của tỉnh.
15. Chỉ đạo hoạt động của Hội Cơ khí tỉnh;                                                           
 V. Ông Vũ Đình Trưng - Phó giám đốc
 1. Phó trưởng Ban chỉ đạo Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh;
2. Thành viên Ban chỉ đạo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế;
 3 . Uỷ viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh”;
 4.. Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;
 5. Ủy viên Ban Chỉ đạo PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh);
 6. Ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ thừơng trực về Chương trình 188 và Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Chính phủ (nuôi trồng thủy sản);
 7. Ủy viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác xã của tỉnh;  
 8. Uỷ viên Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh giai đoạn 2014 - 2020;
  9. Uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020
 10. Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013- 2020 của tỉnh;
11. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk;
 12. Thành viên Ban điều hành dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020;
13. Thành viên Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
14. Thành viên Ban Chỉ đạo các dự án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh;
 15. Thành viên Ban chỉ đạo Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020;
16. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh
17.Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn tỉnh Đắk Lắk
 18. Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả bài viết: Võ Đình Đoan - Chánh Văn phòng Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây