Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Sở Công Thương 

Thứ hai - 23/10/2023 03:27
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện.
Với mục đích tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 27- NQ/TW; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 11-KH/TW); Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 77/NQ-CP); Chương trình số 35-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Chương trình số 35-CTr/TU); Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai Thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Nghị quyết số 77/NQ-CP, Chương trình số 35-CTr/TU, Kế hoạch số 153/KH-UBND liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương bằng những nhiệm vụ, nội dung công việc, thời gian thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó nhấn mạnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; bám sát các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tiễn. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
1
Trụ sở làm việc của Sở
Cùng với đó Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên về Hiến pháp và pháp luật, về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở trong thực thi Hiến pháp, pháp luật. Tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực công thương, qua đó phát hiện các quy định pháp luật không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, để tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật thuộc quản lý nhà nước của đơn vị; kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; tham mưu tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, pháp luật theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 26/10/2022; Kế hoạch số  103/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch số 909/KH-SCT, ngày 04/7/2023 của Sở. Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của các đơn vị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật; đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng liên quan đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn đội ngũ người làm công tác pháp chế; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức làm công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật; đảm bảo và sử dụng có hiệu quả kinh phí để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật.
Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường vai trò, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm chính và phối hợp thực hiện. Tham mưu xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh; áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện tốt cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây