Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm của Sở Công thương

Thứ ba - 28/05/2024 21:18
Công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước
Sở Công đã thực hiện công tác dân vận chính quyền trong 6 tháng với những kết quả như: Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận : Bám sát nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, trong năm 2024, Sở Công Thương đã triển khai lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận trong Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; trong đó, chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, gắn thực hiện công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Sở; đảm bảo việc triển khai thực hiện phải hiệu quả, thiết thực, không làm hình thức, đối phó nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo triển khai công tác bám buôn kết nghĩa, luôn giữ mối liên hệ với chính quyền, Bí thư chi bộ, Buôn trưởng, các tổ chức đoàn thể trong buôn để tuyên truyền vận động nhân dân buôn kết nghĩa chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2023, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hải Phát, Công ty thép Asean, Công ty TNHH TM-DV MTV Sài gòn Buôn Ma Thuột (Siêu thị CoopMark) thăm hỏi và tặng 215 suất quà với tổng số tiền: 98.500.000 đồng (Chín mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình khó khăn, gia đình neo đơn tại buôn Kết nghĩa K’Dun và buôn Đung Xã CưBua, Thành phố Buôn Ma Thuột.
Việc tổ chức triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; thực hiện cải cách hành chính; việc phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC: Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 26 thủ tục/03 lĩnh vực theo quy định tại Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Công khai thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.  Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 128, trong đó: TTHC do Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh công bố và thực hiện: 125; TTHC do Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh công bố, Sở Công Thương thực hiện: 03; 128 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn đồng thời đã được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia đầy đủ, đảm bảo số lượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ cải cách hành chính ở mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 40 thủ tục; Dịch vụ công trực tuyến một phần: 34 thủ tục; Dịch vụ cung cấp thông tin: 54 thủ tục (Không cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm gần nhất theo hướng dẫn tại công văn số 10759/UBND-KSTTHC ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh).
z5486301707569 53a64205858bc043813ec0e108c4b5ac
Khuôn viên của đơn vị nơi treo băng rôn tuyên truyền
Sở Công Thương đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình được hướng dẫn tại Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh. Trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 20/5/2024, Sở Công Thương đã tiếp nhận 14.305 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 14.255 hồ sơ. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận được định danh, xác thực điện tử theo quy định. Giải quyết 14.698 hồ sơ TTHC, trong đó 14.108 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 950 hồ sơ đúng hạn và không có hồ sơ trễ hạn. Với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị. Trong Quý I năm 2024, Sở Công Thương xếp hạng 16/17 sở ngành toàn tỉnh. Hiện nay, Sở Công Thương đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Để khắc phục các nội dung trên, Sở Công Thương đã ban hành công văn số 744/SCT-VP ngày 20/05/2024 gửi Bộ Công Thương đề nghị được hướng dẫn thống nhất thời hạn giải quyết và nội dung số hóa kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo đồng bộ trong việc thực hiện giải quyết TTHC. Kết quả thực hiện quy định về đạo đức công vụ Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Sở, đặc biệt là công chức tại bộ phận tiếp dân và bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 143/QĐ-SCT ngày 27/09/2021 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Công Thương. Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thông qua việc phát phiếu điều tra, khảo sát và xây dựng hòm thư góp ý tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân. Công tác dân vận gắn với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy định, ...). Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 01 đơn/01 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đã ban hành Văn bản số 349/SCT-QLCN ngày 14/3/2024 về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Khắc Hoàng. Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 01 đơn/01 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đã ban hành Văn bản số 183/SCT-TTr ngày 02/02/2024 chuyển đơn kiến nghị, phản ánh  đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk để giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Krông Búk 1. Lý do đình chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Krông Búk 1 tự nguyện xin rút đơn khiếu nại tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết/ tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết: 01 đơn/01 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đã được giải quyết và đã trả lời đơn kiến nghị, phản ánh gửi công dân được biết để thực hiện theo quy định (tại Văn bản số 349/SCT-QLCN ngày 14/3/2024 của Sở Công Thương Đắk Lắk). Đã giải quyết dứt điểm không còn tồn đọng, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Với công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong thời gian qua, Sở luôn chú trọng việc phối hợp công tác giữa tập thể Ban lãnh đạo Sở với Ban chấp hành Công đoàn, Công đoàn Ngành Công Thương, Chi đoàn Thanh niên… nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Sở tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đại diện các tổ chức đoàn thể và tổ chức thực hiện phù hợp với nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. 

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,392.51 16,558.09 17,089.25
CAD 18,029.30 18,211.41 18,795.60
CNY 3,434.17 3,468.86 3,580.68
EUR 26,563.16 26,831.47 28,019.58
GBP 31,558.00 31,876.77 32,899.32
HKD 3,174.35 3,206.41 3,309.27
JPY 156.13 157.71 165.25
SGD 18,325.12 18,510.23 19,104.00
USD 25,191.00 25,221.00 25,461.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây