Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tình Đắk Lắk

Thứ tư - 13/09/2017 21:46
Lưu ý: Nhấn vào từng tiêu đề của các lĩnh vực để truy cập nhanh hơn.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày  08/9/2017   của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

                              
Stt Tên thủ tục hành chính Ghi chú
I. Lĩnh vực Thanh tra (3 thủ tục)
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu  
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai  
3 Thủ tục Giải quyết tố cáo  
I. Lĩnh vực Điện ( 11 thủ tục)
4 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu  
5  Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng  
6 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW đặt tại địa phương  
7 Cấp Giấy phép tư vấn xây dựng đầu tư đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương  
8 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương  
9 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương  
10 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương  
11 Huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện  
12 Cấp lại thẻ an toàn điện  
13 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện.  
14 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)  
III. Công nghiệp tiêu dùng (12 thủ tục)
15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
16 Sửa đổi bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
17 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép đã cấp hết thời hạn hiệu lực  
18 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.  
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.  
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực  
22 Cấp lại  Giấy chứng nhận đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy  
23 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  
24 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  
25 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực  
26 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy  
IV. Lĩnh vực Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (2 thủ tục )
27 Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung  
28 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung  
V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (6 thủ tục)
29 Đăng ký thực hiện khuyến mại  
30 Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại  
31 Cấp giấy đăng ký  tổ chức Hội chợ triển lãm  
32 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  
33 Thông báo thực hiện khuyến mãi  
34 Sửa đổi, bổ sung  nội dung Thông báo thực hiện khuyến mãi  
VI. Lĩnh vực Dầu khí (29 thủ tục)
35 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.  
36 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.  
37 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.  
38 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện (tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.  
39 Điều chỉnh trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ( tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
40 Gia hạn trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ( tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) khi hết thời hạn hiệu lực.  
41 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu  
42 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu  
43 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.  
44 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu giấy xác nhận đã được cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
45 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  
46 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  
47 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bịcháy, bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác.  
48 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Giấy xác nhận đã cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
49 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.  
50 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  
51 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bịcháy, bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác.  
52 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu giấy chứng nhận đã cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
53 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
55 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
56 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
57 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
58 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
59 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
60 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
61 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu  
62 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)  
63 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG  
VII. Lĩnh vực Thương mại ( 14 thủ tục)
64 Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.  
65 Sửa đổi, bổ sung Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.  
66 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.  
67 Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ cho thương nhân của nước có chung biên giới  
68 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước  
69 Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác  
70 Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật  
71 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  
72 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài  
73 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài  
74 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  
75 Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện  
76 Đăng ký dấu nghiệp vụ  
77 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ  
VII. Lưu thông hàng hóa trong nước (2 thủ tục)
78 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  
79 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  
VIII. Lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm (14 thủ tục)
80 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp  
81 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp  
82 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực  
83 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
84 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm  
85 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực  
86 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm  
87 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực  
88 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng  
89 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh  
90 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  
91 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực  
92 Cấp sửa đôi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  
93 Cấp lại Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
94 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương  
95 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công thương thực hiện  
96 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công thương đăng ký lại: Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực  
97 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng  
IX. Lĩnh vực Công nghiệp ( 9 thủ tục)
98 Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
99 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
100 Khai báo hóa chất sản xuất  
101 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
102 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
103 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
104 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinhdoanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
105 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
106 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp  
X. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (1 thủ tục)
 107 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
XI. Thép nhập khẩu (1 thủ tục)
108 Cấp Bản Xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép  
XII. Lĩnh vực Khuyến công (1 thủ tục)  
109 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  
XIII. Lĩnh vực Hóa chất (3 thủ tục)
110
 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm  
111 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất  
112 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng  
 

Tác giả bài viết: Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thị trường
Giá
Thay đổi
Giá cà phê 
Robusta
(ICE Futures EU)
1,666USD
-15USD
Arabica
(ICE Futures US)
109.90USD
-1.65USD
FOB HCM R2
1561 USD
Trừ lùi -105USD
Giá Cà phê nội địa
Đắk Lắk
35,100-35,400VND
Lâm Đồng
34,400-34,600VND
Gia Lai
35,100-36,100VND
Đắk Nông
35,100-35,300VND
Nông sản tại tỉnh Đắk Lắk
Hồ tiêu
Đen
51,000VND/kg
Trắng
110,000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30%
44,000VND/kg
Trên 30%
48,000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL
52,000VND/kg
Armajaro
57,000VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn 
25.5trđ/tấn
Tại nhà máy
26.0trđ/tấn
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,920.41 17,022.55 17,208.56
CAD 17,275.72 17,432.61 17,623.10
EUR 26,721.44 26,801.85 27,040.58
GBP 30,150.04 30,362.58 30,633.03
HKD 2,894.19 2,914.59 2,958.25
JPY 201.26 203.29 206.54
SGD 16,677.62 16,795.19 16,978.72
THB 678.79 678.79 707.11
USD 23,010.00 23,010.00 23,080.00
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây