Sở Công Thương Đắk Lắk: Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ hai - 23/12/2019 21:38
Ngày 20/12/2019, Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành kế hoạch số 1565/KH-SCT về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, các nội dung như sau:
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng
- Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức quán triệt các phòng, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN.
- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Sở, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong Sở về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình. Xác định  công tác  tuyên truyền, phổ biến  pháp luật về PCTN trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên và xuyên suốt, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong công tác PCTN.
2. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng
- Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định, như: Thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư để tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời đầy đủ, kịp thời những thông tin tố cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định của pháp luật hiện hành; niêm yết công khai quy trình quản lý, sử dụng tài chính và ngân sách nhà nước; mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện, giám sát. Xây dựng và công khai các quy trình, thủ tục hành chính về trực tiếp giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.
- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, như: Công khai trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; công khai trong công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch lương, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày  03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm bảo đảm việc kê khai nghiêm túc, trung thực, đầy đủ.
- Triển khai, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thực hiện niêm yết công khai Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan. Các phòng, các đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và tạo mọi điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước và chế độ, chính sách tại cơ quan, đơn vị; thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và từng công chức, viên chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách Nhà nước và tài sản, phương tiện công tác được giao.
- Quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 03/2007 ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắt ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy chính quyền địa phương. Ban hành và niêm yết công khai Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc của cơ quan, trên cơ sở đó triển khai và giám sát thực hiện một cách có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với cơ quan liên quan, quan hệ giữa cán bộ, công chức với cơ quan, doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm, không được làm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Xem xét, xử lý trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ; xem xét, kết luận trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Tiếp tục thực hiện việc chi trả lương cho công chức, viên chức qua tài khoản ngân hàng theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
3. Thực hiện cải cách hành chính:
- Về cải cách thể chế: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lĩnh vực ngành quản lý; chủ động tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo đúng quy trình, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan; nâng cao chất lượng công tác xây dựng các VBQPPL bảo đảm chính sách đồng bộ, kịp thời, cụ thể, đúng quy định Trung ương và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.
- Về cải cách thủ tục hành chính nhà nước: Ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; tiếp tục tiến hành cập nhật các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực công thương ở cấp: tỉnh, huyện, xã cần công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ đã được UBND tỉnh công bố, ban hành; thực hiện niêm yết công khai các TTHC mới ban hành tại Sở Công Thương theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư Pháp. Tiến hành công bố, cập nhật Bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://socongthuong.daklak.gov.vn; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các TTHC của Sở.
- Về hiện đại hóa hành chính: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3, đồng thời tiếp nhận giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, các quy trình trong xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, giao dịch với các cơ quan hành chính khác; thường xuyên cập nhật tin tức hoạt động của cơ quan, các VBQPPL lĩnh vực công thương, các TTHC; Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.
4. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tố cáo về tham nhũng đúng quy định pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng; Phối hợp với Văn phòng Sở nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm tham nhũng, lãng phí nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường giám sát thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra.
- Tăng cường quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị mình theo đúng quy của Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Báo cáo về tình hình phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình theo quy định, Báo cáo quý gửi trước ngày 05 của tháng cuối quý, Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05/6/2020; Báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 05/9/2020; Báo cáo năm gửi trước ngày 05/12/2020 (mẫu báo cáo theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).
- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các Báo cáo viên pháp luật lựa chọn các nội dung trong 11 nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong năm 2020 theo Quyết định 3155/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để truyên truyền, phổ biến trong toàn ngành.
5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN:
- Phối hợp với Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc Sở trong việc tuyên truyền, phòng ngừa và phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.
- Đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN thông qua các hội nghị tập huấn pháp luật, bản tin công thương Đắk Lắk, Trang tin điện tử của Sở; tổ chức và hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức của CCVC và người lao động về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.
- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, quần chúng nhân dân trong đấu tranh PCTN nhất là trong việc phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng của CCVC trong quá trình thi hành công vụ.
6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản do Sở Công Thương ban hành liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục rà soát, bổ sung: Quy chế dân chủ; Quy chế hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính, tài sản công; Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử để sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản hướng dẫn, thi hành và tình hình thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

KQ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây