Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2022

Thứ năm - 30/12/2021 05:04
Căn cứ Quyết số 3751/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 1836/KH-SCT ngày 30/12/2021 Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2022
I. Mục tiêu, yêu cầu
1. Mục tiêu chung
- Tiếp tục Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính: rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
- Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quản lý biên chế theo vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách tài chính công; triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của sở phục vụ quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số bảo đảm thống nhất, kết nối, liên thông và đồng bộ.
- Chủ đề CCHC trong năm 2022 là: “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”.
cai cach hanh chinh la gi khai niem ve cai cach hanh chinh 356617
Ảnh nguồn Internet
2. Yêu cầu
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường phối hợp giữa phòng chuyên môn, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện.
- Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Phối hợp thực hiện chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.
II. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị có sáng kiến CCHC năm 2022.
2. 100% công chức, viên chức bố trí theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.
3. 90% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 
4. 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định.
5. Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn và trước hạn so với năm 2021.
6. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate).
7. Tiếp tục duy trì và áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quôc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC tại Sở.
8. Thực hiện quy định về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền đúng quy định.
III. Nhiệm vụ cải cách hành chính
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo có những sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, bố trí nguồn lực cho công tác CCHC cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của sở, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm tham mưu thực hiện.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC. Ban hành kịp thời kế hoạch CCHC hằng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch, đảm bảo chế độ báo cáo theo đúng quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức về CCHC.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại và hạn chế.
2. Cải cách thể chế
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lĩnh vực ngành quản lý.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công thương tham mưu cho UBND; HĐND tỉnh đảm bảo tính hợp pháp, có tính khả thi cao, công khai, minh bạch bảo đảm chính sách đồng bộ, kịp thời đúng quy định Trung ương và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.
- Chủ động tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới văn bản  QPPL đảm bảo đúng quy trình, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan.
- Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản QPPL lĩnh vực công thương do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Trang thông tin điện tử của sở để phục vụ việc tra cứu, áp dụng, thực hiện của cơ quan, tổ chức, công dân.
- Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022.
- Rà soát các quy định về TTHC tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC sửa đổi bổ sung và danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở và UBND cấp huyện.
- Rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn so với năm 2021.
- Cập nhật kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực công thương ở cấp tỉnh, huyện trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://socongthuong.daklak.gov.vn.
- Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với quy định về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.
- Triển khai kịp thời có hiệu quả Kế hoạch số 7201/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.
- Rà soát, đánh giá và đề xuất cấp có thẩm quyền phân cấp trong giải quyết TTHC theo quy định.
4. Cải cách tổ chức bộ máy
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 2945/QĐ-UBND, ngày 02/11/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương ngay sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.
- Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 02 đơn vị trực
thuộc Sở và các quy định pháp luật hiện hành để sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp tình hình thực tế và đúng pháp luật.

- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác.
5. Cải cách công vụ
- Tiếp tục triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng viên chức theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; thực hiện công tác quy hoạch, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức đáp ứng năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ của ngành.
- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng tỷ lệ theo kế hoạch UBND tỉnh.
- Công tác quản lý CBCCVC: Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn của UBND tỉnh.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và các Chương trình đào tạo khác được UBND tỉnh phê duyệt nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức; thực hiện tôt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
6. Cải cách tài chính công
- Phân bổ, quản lý ngân sách được cấp theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương và các quy định
của Tỉnh, kịp thời thực hiện tôt chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ nâng lương, bảo hiểm xã hội,… đúng quy định của pháp luật.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí cơ quan, thực hành tiết kiệm chông lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ và góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sông công chức, viên chức từ nguồn tiết kiệm chi.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc; thực hiện việc công khai, minh bạch tài chính công theo đúng quy định.
7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử
a) Ứng dụng CNTT
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, các quy trình xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và giao dịch các cơ quan hành chính khác.
- Thường xuyên cập nhật tin tức hoạt động của cơ quan, các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công thương, các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện đử của sở.
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của sở qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh. Đồng thời, tăng cường việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
b) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015
Thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, tiến tới ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 (ISO điện tử).
Chi tiết kế hoạch 1836/KH-SCT xem tại đây

Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây