Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội Nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công

Thứ tư - 10/01/2024 03:22
Ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì Hội Nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công. Cùng chủ trì Hội nghị còn đồng chí Phan Thị Thắng, có Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP).
 
 
Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội Nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND các tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Sở Công Thương, đơn vị chuyên môn thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ khuyến công các tỉnh/thành phố trên cả nước; một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương; đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo các Hiệp hội, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức dịch vục khuyến công; đại diện một số cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu; các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương.
Sau khi nghe Cục trưởng Cục công thương địa phương trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả 10 năm thi hành nghị định 45/2012/NĐ-CP, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở Công Thương và một số tổ chức, đơn vị liên quan khác tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kết luận như sau:
1. Về kết quả thi hành nghị định 45/2012/NĐ-CP: ghi nhận và đánh giá cao sau 10 năm triển khai, công tác khuyến công được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông thôn. Nổi bật là:
Đã động viên, huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới;
Tạo được cơ chế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu phát thải, cải thiện chất lượng môi trường; Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, trang thiết bị máy móc tiên tiến vào sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn bình vững; Đồng thời, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia có hiệu quả vào hội nhập kinh tế quốc tế; khung pháp lý về hoạt động khuyến công từng bước được hoàn thiện. Hệ thống tổ chức thực hiện công tác kiện toàn từ trung ương tới địa phương được thiết lập và hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo sự gắn kết chặt chỉ giữ cơ quan quản lý nhà nước và về công thương với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.
2. Về hạn chế, tồn tại: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công ở trung ương và địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Bộ trưởng yêu cầu Cục Công Thương địa phương và các đơn vị có chức năng liên quan của các Bộ, ngành, địa phương trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá, xác định rõ các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong các hoạt động khuyến công thời gian tới.
3. Về một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến công trong thời gian tới: đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, các vấn đề về toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế diễn ra nhanh chóng; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và đổi mới sáng tạo đã hình thành và thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang tính đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều. Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương đẩy mạnh công cuộc CNH-HĐH đất nước và xây dựng nông thôn mới nhằm đưa nước ta trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2023 tạo tiền đề quan trọng để đến với 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến công, tạo động lực phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong tình hình mới, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội, đơn vị liên quan chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn; nhất là các chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng khóa XIII, như: Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước để đề xuất, kiến nghị, tham mưu với Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị định mới về khuyến công, bảo đảm đủ mạnh và khả thi, tạo động lực phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới.
Hai là, trong thời gian chưa có Nghị định mới về khuyến công, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí tăng nguồn vốn ngân sách nhà nước và chú trọng lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khuyến công. Đồng thời, chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách của địa phương, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Ba là, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công theo chuỗi ngành hàng và chuyển đổi số. Triển khai các hoạt động khuyến công đồng bộ với các chương trình hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác bình chọn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ phát triển những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Bốn là, nghiên cứu kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống khuyến công theo hướng thống nhất giữ tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về khuyến công ở Sở Công Thương các địa phương để thuận lợi trong triển khai các hoạt động khuyến công có tính kỹ thuật đặc thù của ngành Công Thương; đồng thời, quan tâm tăng cường đầu tư, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác khuyến công có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm là, thiết lập cơ chế phối hợp, phân cấp giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, hiệp hội trong hoạch định, thực thi chính sách và thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng khẳng định, sau Hội nghị này, với trách nhiệm là Cơ quan được giao chủ trì tổng kết Nghị định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan để báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình mới./.

Tác giả: Tin: Lê Hàng Ngọc Bích (TTKC)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,781.47 15,940.87 16,452.24
CAD 17,962.12 18,143.56 18,725.59
CNY 3,438.94 3,473.67 3,585.64
EUR 26,307.40 26,573.13 27,749.81
GBP 30,708.07 31,018.25 32,013.29
HKD 3,165.97 3,197.95 3,300.53
JPY 160.50 162.12 169.87
SGD 18,152.89 18,336.25 18,924.46
USD 25,133.00 25,163.00 25,473.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây