Tuyên truyền Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Thứ ba - 12/03/2024 04:15
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 của UBDN tỉnh Đắk Lắk. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính của đơn vị năm 2024
Với mục đích đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác CCHC: Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024 đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Tăng cường sự ủng hộ, tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai công tác CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là cải cách TTHC. Tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình khi thực hiện các tục hành chính. Quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt chủ đề CCHC trong năm 2024 “Tập trung nguồn lực thực hiện cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”; tuyên truyền việc thực hiện 12 chỉ tiêu của Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh năm 2024.
Cùng với yêu cầu cụ thể đó là Toàn thể công chức, viên chức của Sở Công Thương được tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu, nhệm vụ trọng tâm về CCHC năm 2024. Công tác tuyên truyền CCHC là trách nhiệm của mỗi CCVC, mỗi CCVC là một tuyên truyền viên về CCHC. Nỗ lực CCHC của cơ quan, đơn vị thể hiện qua kết quả giải quyết công việc, giải quyết TTHC, chất lượng, thái độ phục vụ Nhân dân. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành mới của Trung ương và của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động trong giao tiếp, giải quyết công việc hằng ngày với Nhân dân. Đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của công chức, viên chức và người dân.
Trong Kế hoạch trình bày rõ nội dung và hình thức thực hiện như công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền việc chỉ đạo, điều hành CCHC và việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các văn bản, chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chỉ đạo công tác cải cách hành chính; các cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực ngành Công Thương. Các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở về cải cách hành chính. Kết quả các chỉ số đánh giá đối với cơ quan: Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước (SIPAS), Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Đánh giá năng lực điều hành cấp sở (DDCI). Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại Sở và phản ánh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động cơ quan, trong thực thi công vụ của CCVC. Cập nhật, công khai đầy đủ các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương trên Trang thông tin điện tử của Sở. Tình hình triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đăng tải, công khai nội dung TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Với hình thức thông qua các phương tiện thông tin, thông qua các cuộc họp định kỳ cơ quan, đơn vị; tham gia các hội thi, cuộc thi về CCHC.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây