Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ năm 2023

Thứ ba - 18/07/2023 22:27
Năm 2023, là năm bùng nổ của chuyển đổi số với những cải tiến, cải thiện trên mọi lĩnh vực. Trong đó Cải cách hành chính là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Bên cạnh đó Cải cách hành chính giúp người dân, tổ chức đã tiết kiệm được thời gian công sức khi có việc phải tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước.
Sở Công Thương năm 2023 đã triển khai Kê hoạch “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ” với mục đích tiếp tục duy trì các chỉ số thành phần đạt kết quả cao, cải thiện nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần điểm thấp của Chỉ số CCHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); trong đó, trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức Sở Công Thương trong giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ khác theo lĩnh vực được giao. Với những yêu cầu cụ thể như: thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước bám sát chủ đề cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; thực hiện đồng bộ với Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh và Kế hoạch của Sở Công Thương 2023. Các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì/phối hợp các nội dung, lĩnh vực trong kế hoạch CCHC của Sở đánh giá thực trạng, kết quả đạt được và chủ động tham mưu các giải pháp triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung, tiêu chí về đánh giá Chỉ số CCHC.
z4528444767921 6ba08bb3499e00c486e559134d3c1082
Bảng niêm yết tra cứu thủ tục hành chính tại Sảnh của Sở Công Thương
Trong Kê hoạch cũng chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đó là tăng cường triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số CCHC, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch về cải cách hành chính; Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ CCHC đảm bảo chất lượng, hoàn thành các nhiệm đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra; các nhiệm vụ cấp trên giao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức về CCHC. Chú trọng công tác tuyên truyền việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực công thương đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.Tổ chức kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch và kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại và hạn chế. - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng; tham gia góp ý văn bản QPPL của tỉnh khi được lấy ý kiến. Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND kỳ 2019 - 2023 lĩnh vực công thương theo Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh. Chủ động tham mưu rà soát sửa đổi, bổ sung; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực; bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới đảm bảo đúng quy trình, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan; nâng cao chất lượng công tác xây dựng các VBQPPL bảo đảm chính sách đồng bộ, kịp thời, cụ thể, đúng quy định phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản đến khi ban hành, thông qua. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách đã được thông qua trong các văn bản QPPL của tỉnh đến công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và đối tượng liên quan trực tiếp bằng nhiều hình thức. Đặc biệt là các văn bản QPPL do Sở Công Thương tham mưu, để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người dân về tác động của các chính sách, quy định trong văn bản QPPL của tỉnh; đồng thời, để nắm rõ quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời quy trình nội bộ giải quyết TTHC (tái cấu trúc quy trình); gắn trách nhiệm số hóa hồ sơ TTHC với quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của tất cả các CCVC có liên quan đến giải quyết TTHC. 100% hồ sơ TTHC lĩnh vực công thương được đồng bộ, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cập nhật, đăng tải đầy đủ chính xác các thủ tục hành chính/ lĩnh vực: quy trình, thời gian, phí, lệ phí trong giải quyết TTHC lên Trang thông tin điện tử của Sở. Kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy trình đã được công khai trong giải quyết công việc, xử lý nghiêm các trường hợp làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ không đúng quy định. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương theo Thông tư số 15/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương, sửa đổi bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Đánh giá tình tổ chức hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tham mưu đề xuất việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng viên chức theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc. Thực hiện công tác quy hoạch, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, công chức đáp ứng năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm, tiêu chuẩn, số lượng các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và các chương trình đào tạo khác được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng - Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan về quản lý, sử dụng ngân sách; phân bổ, quản lý ngân sách được cấp theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Thực hành tiết kiệm, hiệu quả các khoản chi tài chính, thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống công chức, viên chức từ nguồn tiết kiệm chi.
z4528545045314 0b847bac9a6edfcd33aaefa5405b45be
Bảng niêm yết giấy tờ, nội quy được công khai và để ở chỗ dễ quan sát trong Sở
Cùng với đó là cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) . Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để người dân, tổ chức biết về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực công thương một cách dễ dàng, nhanh chóng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và trên Trang Thông tin điện tử của Sở, mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết về cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC. Niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại vị trí thuận tiện, khoa học để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của TTHC khi có quyết định công bố của UBND tỉnh. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền các hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động và vận hành hiệu quả Trang TTĐT của Sở, có giải pháp để hỗ trợ, giúp người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.Nghiêm túc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những TTHC rườm rà, phức tạp, không phù hợp; hoặc đề xuất bổ sung loại giấy tờ cần thiết vào trong quy định, tránh tình trạng công chức giải quyết tự ý yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác ngoài quy định.Thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định trong giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: về thành phần hồ sơ, mức phí/lệ phí và thời hạn giải quyết. - Phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc đối với công chức của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm. Đồng thời theo dõi thái độ, tinh thần trách nhiệm và năng lực giải quyết công việc của công chức một cửa và công chức chuyên môn có liên quan, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.Chấp hành các quy định về hướng dẫn hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ không quá 01 lần và bằng văn bản, đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải có thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả,… không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần. Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết. Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung để nâng cao tính công khai, minh bạch và kiểm soát việc giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây