Kế hoạch hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và triển khai thành lập khu chức năng: Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Thứ tư - 29/03/2023 23:09
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 103/NQ-CP); Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
UBND tỉnh hiện đã ban hành Kế hoạch cụ thể theo Quyết định số 518/QĐ-UBND, ngày 27/3/2023 về việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, triển khai thành lập khu chức năng: Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột với những nội dung như sau: 
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 103/NQ-CP, xác định các nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cụ thể và thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột với tốc độ nhanh và bền vững, trở thành đô thị trung tâm của Tây Nguyên. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin viễn thông đồng bộ, có tính kết nối cao nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thông suốt, làm động lực để phát triển.
Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật công nghệ tốt đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, đảm bảo môi trường và giải quyết lao động ở địa phương.
Cụ thể hóa lộ trình nguồn lực để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động, giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  
2. Yêu cầu
Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ thống logistics, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp, các ngành; đồng thời, tận dụng được tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển thành thố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới để đảm bảo tính khả thi triển khai Kế hoạch.
Theo đó, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ sau:
Hình thành trung tâm logistics, đầu tư trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, phát huy các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa và phát triển các loại hình dịch vụ (cung cấp, vận chuyển hàng hóa tối ưu) và các khu dịch vụ chức năng khác.
Phát triển dịch vụ logistics phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào các Cụm công nghiệp Tân An 1, Tân An 2; tổ chức rà soát đánh giá quy mô, kỹ thuật các cơ sở sản xuất nhằm cải thiện, nâng cấp, từng bước đưa các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1, Tân An 2 theo hướng nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa đầu ra, tiết kiệm vật tư, năng lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường để trở thành các cụm công nghiệp xanh sạch đẹp có hàm lượng giá trị sản xuất công nghiệp cao.
z4221192114378 9c3a2e31fd84c7fb9cb44cf0442a98f9
Khu công nghiệp Hòa Phú
Thành lập Cụm công nghiệp Hòa Xuân, đảm bảo việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có đủ năng lực kinh nghiệm và tài chính; hình thành cụm công nghiệp “sạch” thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến ít ảnh hưởng đến môi trường, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo hợp lý trong sản xuất, sử dụng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đồng thời, tiếp tục rà soát, vận động các cơ sở sản xuất xen lẫn trong các khu dân cư di chuyển vào cụm công nghiệp để đảm bảo môi trường.    
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
1.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên Quốc lộ 26, có chức năng phục vụ cho các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn và khu vực, kết nối với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên theo Nghị quyết số 103/NQ-CP.
Áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật để kêu gọi đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, ưu đãi đặc biệt để các doanh nghiệp tự bổ sung vốn, thu hút vốn đầu tư. Coi trọng thu hút cả nội lực và ngoại lực, sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư dự án Trung tâm logistics.
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
1.2. Lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dịch vụ hậu cần trung chuyển (logistics), công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản theo ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 5137/UBND-CN ngày 11/6/2021.
- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
1.3. Thẩm định, trình phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dịch vụ hậu cần trung chuyển (logistics), công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản.
Thời gian thực hiện năm 2023-2024.
- Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Xây dựng. 
- Đơn vị trình phê duyệt: UBND thành phố Buôn Ma Thuột. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
1.4. Thành lập Cụm công nghiệp Hoà Xuân.
- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột. 
- Đơn vị phối hợp: Các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
1.5. Hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1, Tân An 2.
- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
1.6. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù huy động nguồn lực xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2023-2025 để hoàn thành việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Xuân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An 1, Tân An 2 và phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng: Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch - Đầu tư. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
2. Liên kết vùng
Tiếp tục tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung thông qua kết cấu hạ tầng: Các cảng cạn, cảng hàng không, nhà ga, bến bãi, khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu là trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, trọng điểm phát triển kinh tế,  đầu mối giao thông quan trọng của vùng Tây Nguyên. 
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
z4221193573026 6ab153aef4d5fd399dd359a38a3e73bd
Container sản phẩm hàng hóa từ tỉnh Đắk Lắk
3. Nâng cao quản lý nhà nước về lĩnh vực logistics 
3.1. Nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật về phát triển dịch vụ logistics của Chính phủ và các Bộ ngành. 
Tổ chức các lớp tập huấn về logistics cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước để vận dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị mình; phổ biến, tuyên truyền các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ logistics tại địa phương. 
- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
3.2. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics và vận tải trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm chi phí logistics thông qua việc xử lý các điểm hạn chế của chuỗi cung ứng như năng suất của các cảng cạn, cảng hàng không, nhà ga, khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu là trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, kho bãi và điểm trung chuyển. 
Nghiên cứu, đề xuất các chính sách kiểm soát giá, xây dựng khung giá cước cho các phương thức vận tải trong kinh doanh vận tải, khắc phục tình trạng cạnh tranh giá trong kinh doanh vận tải và logistics hiện nay. 
- Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
3.3. Ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, quan tâm công tác xã hội hóa nguồn lực cho phát triển dịch vụ logistics; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện đo lường phục vụ hoạt động logistics.
Rà soát, đánh giá về trình độ khoa học công nghệ trong sản xuất của các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Tân An 1, Tân An 2, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất.
- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan; UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
3.4. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương; Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Công thương, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá rộng rãi về vai trò, tầm quan trọng của logistics, doanh nghiệp dịch vụ logistics. 
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Công thương; Trung tâm Công nghệ và Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.    
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
3.5. Lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đảm bảo quỹ đất để xây dựng Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột. 
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.
3.6. Tổ chức rà soát, điều chỉnh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025 (phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi đầu tư phát triển hệ thống logistics, khu công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản của tỉnh. 
- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột. 
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

Nguồn tin: Võ Quốc Oánh – Phòng Quản lý Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây