Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thứ ba - 21/03/2023 21:49
Nhằm mục đích tổ chức quán triệt, tuyên truyền, sâu rộng Chuyên đề năm 2023, tạo chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy Sở Công Thương quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện.
Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của tỉnh.Triển khai thực hiện kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 13/3/2023 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tính Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.
Theo đó, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ”. Đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 (hoàn thành trước ngày 15/4/2023). Đưa nội dung chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, của hội, đoàn thể gắn với nội dung sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa ” theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đón Đảng và hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đấy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 71-KH/DUK, ngày 22/ 12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; chú trọng thảo luận, trao đổi đề ra các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tỉnh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh; Chủ động giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc những vấn đề mới phát sinh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; khắc phục và không đề xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; đánh giá kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm và xây dựng mô hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đối với cá nhân: Nghiên cứu, học tập nội dung Chuyên đề năm 2023 theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tự nghiên cứu, sưu tầm tài liệu có liên quan để nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng và thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, hội viên và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Nội dung cam kết: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đề triển khai hướng dẫn cá nhân viết bản cam kết cho phù hợp, trong đó lưu ý 2 nội dung cơ bản sau: Một là nhận thức của cá nhân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng về lý luận, thực tiễn của Chuyên đề năm 2023 đối với việc xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Hai là, thông qua việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2023 đề ra giải pháp của cá nhân nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hiện thực hóa mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 27/7/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã đề ra.
Đảng ủy Sở Công Thương tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về nội dung, quá trình và kết quả triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, sự kiện lớn, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng: gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: Lê Hàng Ngọc Bích (TTKC)

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây