Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2021

Thứ năm - 31/12/2020 23:16

Thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và thực hiện Kế hoạch số 11392/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu trưởng các phòng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị như sau:

71612d3e0f77ff29a666
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến pháp luật ngành Công thương năm 2020 
(tác giả ảnh: Ngọc Tuấn).
 
Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở phát biểu trong Hội nghị phổ biến pháp luật ngành Công Thương năm 2020 (tác giả ảnh: Ngọc Tuấn)
Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở phát biểu trong Hội nghị phổ biến pháp luật ngành Công Thương năm 2020 (tác giả ảnh: Ngọc Tuấn)

1. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:
- Công khai việc sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản; công khai trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; công khai trong công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch lương, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, hưu trí đối với công chức, viên chức và người lao động.
- Hình thức công khai, minh bạch: niêm yết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị cán bộ công chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, đơn vị:
- Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị đã ban hành, nếu các qui định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ ... chưa phù hợp với các quy định hiện hành thì điều chỉnh hoặc ban hành quy chế mới cho phù hợp để thực hiện trong năm 2021.
- Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách Nhà nước và thực hiện các chế độ, chính sách tại cơ quan, đơn vị; các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và từng công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài chính công và tài sản, phương tiện công tác được giao.
3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:
- Về thực hiện quy tắc ứng xử: Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.
- Về tặng quà và nhận quà tặng: không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; không sử dụng tài chính công để tặng quà, trừ những quy định khác của pháp luật.
- Về kiểm soát xung đột lợi ích: khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định từ Điều 28 đến Điều 35 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều về Luật PCTN.
4. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:
- Tổ chức rà soát các vị trí công tác tại Sở và các đơn vị trực thuộc theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi được quy định tại Phụ lục của Nghị định 59/2019/NĐ-CP, đồng thời tuân thủ quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi.
- Đối với cơ quan, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị đó thì việc chuyển đổi phải báo cáo cho người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp để lập kế hoạch chuyển đổi chung.
5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:
- Về cải cách thủ tục hành chính: triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục tiến hành cập nhật các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp: tỉnh, huyện, xã cần công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ đã được UBND tỉnh công bố, ban hành; thực hiện niêm yết công khai các TTHC mới ban hành theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác quản lý Nhà nước của Sở.
- Về ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3, đồng thời tiếp nhận giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk (đối với TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh). Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1091/KH-SCT ngày 16/09/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tổ chức chi trả lương qua hệ thống tài khoản, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo qui định.
6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,  đơn vị:
- Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm bảo đảm việc kê khai nghiêm túc, trung thực, đầy đủ; rà soát lại người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó lưu ý về việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ, được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị .
- Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
7. Thực hiện qui định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 81 đến Điều 87 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP./.

 

Tác giả: Thanh tra Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,996.95 16,158.54 16,679.40
CAD 17,677.86 17,856.42 18,432.01
CNY 3,408.83 3,443.27 3,554.79
EUR 24,230.61 24,475.36 25,587.89
GBP 28,221.93 28,507.00 29,425.91
HKD 2,881.64 2,910.74 3,004.57
JPY 177.16 178.95 187.56
SGD 16,460.82 16,627.09 17,163.06
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây