Sở Công Thương thực hiện Công tác cải cách hành chính quý III năm 2021

Thứ sáu - 17/09/2021 11:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở Công Thương triển khai, xây dựng ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính: Kế hoạch về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của Sở, tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật các phòng chuyên môn, đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức của Sở các kế hoạch và nội dung về công tác cải cách hành chính, qua tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC quý III năm 2021, kết quả đạt được.
2
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Về cải cách thể chế. Để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Công Thương thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành liên quan đến lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của sở Công Thương, qua đó kịp thời tham mưu UBND tỉnh: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018, Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-SCT ngày 18/6/2021, hiện đang nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 7842/UBND-KT ngày 18/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành. Đề nghị ban hành mới Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương Đắk Lắk theo Nghị định số 107/2020/ND-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Về Công tác thi hành pháp luật. Ban hành Quyết định số 127/QĐ-SCT ngày 23/8/2021 về việc kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí tại 02 phòng chuyên môn thuộc Sở; Điều tra khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh khí, kinh doanh thuốc lá và sản xuất, kinh doanh rượu; Ban hành Phương án số 675/PA-SCT ngày 02/6/2021 về tổ chức điều tra, khảo sát phục vụ công tác dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Trong đó đối tượng điều tra, khảo sát là cơ quan hành chính Nhà nước và Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát đánh giá lại bộ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 2, 3 và 4. Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đề xuất phương án phân cấp theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 8400/UBND-KSTTHC, ngày 01/9/2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết trực tuyến TTHC lĩnh vực công thương trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 14/9/2021, Sở Công Thương tiếp nhận 3.425 hồ sơ TTHC trên 08 lĩnh vực, kết quả đã giải quyết 3.506 hồ sơ (có 81 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), trong đó đúng hẹn 09 hồ sơ, trước hẹn 3.467 hồ sơ, trễ hẹn 0 hồ sơ, giải quyết mức độ 3 (1.127 hồ sơ); mức độ 4 (2.369 hồ sơ); trả qua dịch vụ BCCI 10 hồ sơ. Đẩy mạnh việc khai thác Trang thông tin điện tử của Sở để công khai thông tin các kênh tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của công dân về giải quyết TTHC; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Về cải cách tổ chức bộ máy. Hoàn thành việc thực hiện Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020, sau khi sắp xếp kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở. Ban hành Quyết định số 134/QĐ-SCT, ngày 8/9/2021 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Công thương; Quyết định số 135/QĐ-SCT, ngày 8/9/2021 về Quy chế làm việc của Sở Công Thương Đắk Lắk. Điều động và bổ nhiệm 05 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (03 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng); phân công viên chức phụ trách, điều hành Trung tâm Khuyến công & TVPTCN và bổ nhiệm 01 viên chức phụ trách kế toán thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại. Điều động 04 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (02 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng), điều động 08 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tham mưu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với 04 công chức. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ BHXH và chính sách tinh giản biên chế đối với 01 công chức ngạch chuyên viên chính. Ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ BHXH và chính sách tinh giản biên chế đối với 01 viên chức; Quyết định tinh giản biên chế hưởng chính sách thôi việc ngay đối với 02 hợp đồng lao động theo NĐ 68.

Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở năm 2021. Trong quý, Sở đã đăng ký cử 07 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cấp phòng, 01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cấp Sở; 03 công chức và 01 viên chức tham gia lớp chuyên viên chính; 07 viên chức tham gia lớp chuyên viên.

Về cải cách tài chính công. Thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí; ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 01/02/2021, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.

Về ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan. Không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát TTHC, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử đạt 92% (hệ thống quản lý văn bản iDesk, sử dụng chữ ký số). 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính làm việc và sử dụng Email công vụ để trao đổi công việc.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, trong 03 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp đặt ra là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương theo Đề án vị trí việc làm và Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2021 nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát triển khai các Kế hoạch thành phần trong nội dung CCHC năm 2021. Hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tổng hợp đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ BCCI năm 2021. Thực hiện hiệu quả thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tác giả: Trần Quang Phúc - Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,464.18 15,620.38 16,123.71
CAD 17,481.77 17,658.35 18,227.34
CNY 3,405.57 3,439.97 3,551.35
EUR 23,349.93 23,585.79 24,657.60
GBP 27,210.86 27,485.71 28,371.37
HKD 2,901.89 2,931.21 3,025.66
JPY 167.52 169.21 177.35
SGD 16,205.25 16,368.94 16,896.39
USD 23,195.00 23,225.00 23,505.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây