Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Thứ tư - 27/10/2021 21:10
Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là vận động tất cả các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài có chất lượng, giá cả, công dụng sản phẩm tương đương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
Qua đó  nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình, mỗi người dân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm với những việc làm, hành động thiết thực tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động góp phần đem lại lợi ích cho quốc gia, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài. Trong bối cảnh như trên,  ngày 19/5/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ngày 14-6-2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt II/2021. Trong đó tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của địa phương. Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm đời sống của Nhân dân... Tuy nhiên, kết quả Cuộc vận động chưa thực sự toàn diện; tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế...
z2879529390062 0e7254d1444b0eb5c88da13fba444655
Tỉnh ủy Đắk Lắk quán triệt các văn bản của Đảng
Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải nâng cao trách nhiệm của mình, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp và mọi nguồn lực xã hội cho Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương. Xác định Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.
1
Nâng tầm giá trị hàng Việt Nam
Tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Để thực hiện Cuộc vận động, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng trong nước nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.
 
z2879548944414 f1ed05363b4af4e8cbb950867bad00e5
Chương trình hàng Việt về nông thôn hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Xác định công tác Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Đồng thời, có kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
2
Hàng Việt Nam vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong nước
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong tỉnh, đồng thời mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống; công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hoá Việt; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; các Đề án giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam của trung ương, của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động nguời Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam.... Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân và vận động, khuyến khích, động viên gia đình, nhân dân nơi cư trú ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tác giả: Huỳnh Ngọc Dương - PGĐ Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,996.95 16,158.54 16,679.40
CAD 17,677.86 17,856.42 18,432.01
CNY 3,408.83 3,443.27 3,554.79
EUR 24,230.61 24,475.36 25,587.89
GBP 28,221.93 28,507.00 29,425.91
HKD 2,881.64 2,910.74 3,004.57
JPY 177.16 178.95 187.56
SGD 16,460.82 16,627.09 17,163.06
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây