UBND tỉnh Đắk Lắk: Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai - 28/06/2021 03:45
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU,  ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Đại hội);
 
unnamed
unnamed
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Thông qua tuyên truyền sau Đại hội góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo tại Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Công tác tuyên truyền sau Đại hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Thời gian và nội dung
1.1. Từ sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021: Tập trung truyên truyền các nội dung sau:
- Kết quả, thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành và Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy Đắk Lắk; dư luận tích cực của Nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội.
- Tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm rõ mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nhóm chỉ tiêu và giải pháp thực hiện, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.
- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.
- Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 1, 2 khóa XIII; kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV; trong đó khẳng định tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật trong công tác giới thiệu, bầu, phê chuẩn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành.
- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở các cấp, các ngành; nhất là sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Kế hoạch số 27/KH-UBBC, ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk).
- Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030.
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kình tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức canh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
1.2. Năm 2022 và các năm tiếp theo: Tập trung truyên truyền các nội dung sau:
- Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện.
- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và trong toàn xã hội.
- Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm ''lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.
2. Hình thức tuyên truyền
2.1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
 - Trên báo chí; cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương: Mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành, đơn vị mình.
- Trên internet, mạng xã hội:
+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...).
+ Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trên các trang mạng cá nhân.
- Trên hệ thống thông tin cơ sở: Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã.
2.2. Tuyên truyền miệng
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học để làm sâu sắc, sáng rõ hơn những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những vấn đề mới, luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn.
2.3. Tuyên truyền cổ động trực quan
 Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử... ) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội trên tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.
2.4. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật
- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương tuyên truyền, sách, tài liệu hỏi - đáp, bản tin, thông báo nội bộ, ...) để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và Nhân dân.
- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của đất nước; qua đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2.5. Phát động các phong trào thi đua yêu nước
 Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tập trung biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan đơn vị, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền;  theo dõi, kiểm tra, chặn lọc và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng, phát thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tỉnh.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan theo các nội dung tại mục II của Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp và khả năng cân đối của ngân sách; quản lý sử dụng và thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
5. Các sở, ban, ngành
- Mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành, đơn vị mình.
- Đăng tải các nội dung tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên cổng/trang thông tin điện tử, đồng thời chuyển tải nội dung cần tuyên truyền đến từng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
          - Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung cần tuyên truyền theo Kế hoạch lồng ghép trong hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ hàng năm.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin; tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời những các vi phạm trong việc đăng, phát thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại mục II của Kế hoạch này.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Ban biên tập Cổng/trang thông tin điện tử UBND cấp huyện đăng tải các nội dung về công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình và các phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào các hoạt động tại đơn vị, địa phương đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra.
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của địa phương.
7. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Chư Yang Sin, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm phản ánh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Tích cực tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phê phán, lên án hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; cổ vũ, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt..., đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,055.60 16,217.78 16,740.56
CAD 17,656.43 17,834.78 18,409.69
CNY 3,395.45 3,429.75 3,540.84
EUR 24,181.73 24,425.99 25,536.30
GBP 28,485.53 28,773.26 29,700.77
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.26 179.05 187.66
SGD 16,462.11 16,628.40 17,164.41
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây