Kết quả thực hiện công tác dân vận quý I năm 2022 và phương hướng,  nhiệm vụ công tác dân vận quý II năm 2022 của Sở Công Thương

Thứ năm - 24/03/2022 09:56
Trong quý I năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, nhưng Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; các quy định hiện hành của nhà nước về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; quy định về quản lý tài chính, tài sản rõ ràng và chặt chẽ; đặc biệt là các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức trong việc chấp hành pháp luật, thực thi công vụ theo nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Việc thực hiện công tác dân vận trong quý đạt được nhiều kết quả, cụ thể:
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương thăm, tặng quà Buôn kết nghĩa (nguồn Internet)
Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận: Bám sát nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, trong quý I năm 2022, Sở Công Thương đã triển khai lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận trong Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; trong đó, chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, gắn thực hiện công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Sở; đảm bảo việc triển khai thực hiện phải hiệu quả, thiết thực, không làm hình thức, đối phó nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận.
Công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính: Xác định công tác cải cách hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công chức, viên chức với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền; do đó, thời gian qua, Sở đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác này. Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1836/KH-SCT ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính năm 2022. Trong quý, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận tổng số 4.391 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 4.391 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%). Nhìn chung, việc tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đảm bảo đúng thời gian, phần lớn hồ sơ vụ việc được trả trước thời hạn, tạo được niềm tin và sự hài lòng của công dân, tổ chức đến giao dịch.
Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công tác quản lý nhà nước: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các văn bản về cải cách hành chính, thủ tục hành chính đến người dân, doanh nghiệp và toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, cụ thể: Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của  Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế số 08-QC/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk năm 2021.
Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định pháp luật: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch cán bộ; các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động như: đánh giá công chức, viên chức hàng tháng; khen thưởng, kỷ luật, báo cáo công khai tài chính năm 2021 và phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022, xây dựng Kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị, kê khai tài sản thu nhập… thông qua Hội nghị công chức, viên chức; giao ban định kỳ hàng tháng; niêm yết công khai; trên Trang thông tin điện tử của Sở, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở.
Kết quả thực hiện quy định về dân chủ cơ sở; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí: Tập trung lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 12/01/2022 của Sở Công Thương về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Văn bản số 107/SCT-TTR ngày 26/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 218//QĐ-SCT ngày 31/12/2021 của Sở Công Thương về Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 21/QĐ-SCT ngày 09/3/2022 của Sở về Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Ban hành Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 20/01/2022  của Sở về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.  Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động trong công tác tham gia quản lý hoạt động của cơ quan, chống các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng vào sự đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác dân vận gắn với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong quý I, tuy dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến rất phức tạp nhưng Sở Công Thương đã không ngừng nỗ lực, tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Đã thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của năm 2022 trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở để phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã kịp thời tham mưu xử lý và phối hợp giải quyết không để nhiệm vụ, nội dung công việc nào tồn đọng, kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng đã ban hành kế hoạch, giải pháp phòng chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội: Trong thời gian qua, Sở luôn chú trọng việc phối hợp công tác giữa tập thể Ban lãnh đạo Sở với Ban chấp hành Công đoàn, Công đoàn  Ngành Công Thương, Chi đoàn Thanh niên… nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Sở tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đại diện các tổ chức đoàn thể và tổ chức thực hiện phù hợp với nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. 
Nhìn chung, trong quý I năm 2022, Cấp ủy đảng và Lãnh đạo cơ quan luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận, trong đó đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải cách TTHC, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn được giải quyết kịp thời, đơn thư phát sinh đến đâu xử lý ngay đến đó; trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo Sở đã chuyển kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thương xuyên duy trì và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn, vào sổ, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc mới phát sinh, không để đơn thư tồn đọng và kéo dài.
Tiếp nối kết quả đạt được trong quý I, nhiệm vụ công tác dân vận quý II năm 2022 được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện trọng tâm với các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy chế số 08-QC/TU ngày 11/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk; các Chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; Lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận, dân vận chính quyền trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện hiệu quả thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về công tác dân vận cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân; Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền; Tăng cường sự phối hợp hoạt động và công tác giữa tập thể Lãnh đạo sở, Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động trong công tác kết nghĩa với Buôn KDun, Xã Cư Ebur, Thành phố Buôn Ma Thuột theo phân công của Ban Dân vận Tỉnh uỷ

 

Tác giả: Trần Quang Phúc - Trung tâm XTTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây