Công đoàn ngành Công Thương triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đề cương Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ tư - 02/08/2023 05:13
Thực hiện Công văn số: 1173/LĐLĐ, ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Đăk Lăk Về việc triển khai Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Công đoàn ngành Công Thương triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đề cương Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2023-2028
Nhằm kịp thời triển khai Đề cương tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn tỉnh đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ; Ngày 31/7/2023, Công đoàn ngành đã triển khai kế hoạch đến các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung:
Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/8/2023 đến Đại hội XI Công đoàn tỉnh (dự kiến ngày 25 – 26/10/2023). 
Hình thức tuyên truyền: Kết hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù ngành nghề, điều kiện làm việc của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; đăng tải nội dung đề cương trên tài khoản mạng xã hội của các cấp công đoàn; phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động để tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI.
Triển khai Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành; qua đó nhằm lan tỏa sâu rộng truyền thống, lịch sử 46 năm hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Lắk; những đóng góp quan trọng và ý nghĩa của các cấp công đoàn, công nhân lao động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; Mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Công đoàn tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023-2028 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) với các nội dung chính.
5

1. Sự hình thành tổ chức Công đoàn Đắk Lắk.
 Sau ngày giải phóng, số lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh có 4.287 người. Cơ sở công nghiệp cả tỉnh có 01 nhà máy nước, 01 nhà máy điện với tổng số 120 công nhân lao động. Công nhân cao su, cà phê, lâm nghiệp có trên 1 ngàn người, chủ yếu mới tiếp quản từ chế độ cũ để lại. Đời sống nhân dân nói chung, CNVCLĐ nói riêng hết sức khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại.
Ngày 12/7/1975, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-TU về việc thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk gồm các cán bộ công vận của tỉnh và cán bộ do Công đoàn Khu 5 tăng cường.  
           Trong 2 năm 1975-1976, hệ thống tổ chức công đoàn đã nhanh chóng hình thành với 07 Công đoàn ngành địa phương, 06 công đoàn huyện, thị xã và 86 CĐCS, kết nạp trên 3.600 đoàn viên công đoàn. Sự phát triển đó đặt ra yêu cầu phải có công đoàn cấp tỉnh để thống nhất về mặt tổ chức, quản lý điều hành trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
Ngày 27/01/1977, Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 104/QĐ/TCĐ chỉ định Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh Đắk Lắk gồm 09 đồng chí, đứng đầu là Đồng chí Đỗ Việt Thanh làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. 
Được sự nhất trí của Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 09/01/2007, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) lần thứ 10, khoá VII đã nhất trí thông qua Nghị quyết lấy ngày 27/01/1977 (ngày Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Liên hiệp lâm thời Công đoàn tỉnh Đắk Lắk) làm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk. 
Ngày 27/01/1977 đã trở thành một mốc son trong lịch sử của Phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh ta, đảm bảo điều kiện để hoạt động theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
2. Các kỳ Đại hội của Công đoàn Đắk Lắk
2.1. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I
Tổ chức từ ngày 12-15/7/1977. Đại hội đề ra mục tiêu: “Tăng cường vận động, tổ chức giáo dục CNVC về mọi mặt; đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất phục vụ sản xuất nông nghiệp; giám sát phân phối lưu thông các mặt hàng thiết yếu, bảo vệ lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống CNVC; xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn, trọng tâm là công đoàn cơ sở”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên hiệp công đoàn tỉnh khóa I gồm 47 đồng chí. Đồng chí Đỗ Việt Thanh được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh; các đồng chí Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tới được bầu làm Phó Thư ký.
2.2. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II 
Tổ chức từ ngày 11-12/ 3/1981. Đại hội đề ra mục tiêu: “Phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ tập thể, nêu cao ý thức tự lực tự cường, tổ chức phong trào thi đua của CNVC hoàn thành kế hoạch Nhà nước và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; chăm lo đời sống CNVC, xây dựng tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đổi mới nếp nghĩ, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từ tỉnh xuống cơ sở”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá II gồm 51 uỷ viên. Đồng chí AMa Zú (tức Võ Ngọc Châu) được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Thọ và Nguyễn Tới được bầu làm Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.
2.3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III
Tổ chức từ ngày 07 - 08/9/1983. Đại hội đề ra mục tiêu:“Giáo dục CNVC nhận thức ý nghĩa quan trọng của sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CNVC, nhất là công nhân sản xuất nông nghiệp; chống tiêu cực, bảo vệ sản xuất và sẵn sàng chiến đấu”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đình Cư - Tỉnh uỷ viên, được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh; đồng chí Lê Thân được Bầu làm Phó Thư ký.  

2.4. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 1988-1993)
Tổ chức từ ngày 08 - 09/10/1988. Đại hội đã đề ra mục tiêu: “Phát huy quyền làm chủ và đi đầu trong công cuộc đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC; thực hiện thắng lợi các cuộc vận động lớn của Đảng; nâng cao cảnh giác, chống mọi âm mưu phá hoại của địch, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá IV gồm 40 uỷ viên. Đồng chí Mai Văn Năm, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ được bầu làm Thư ký, đồng chí Lê Thân làm Phó thư ký (Sau Đại hội VI Công đoàn Việt Nam tháng 10/1988, được gọi là Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Liên hiệp Công đoàn tỉnh cũng được đổi tên thành Liên đoàn Lao động tỉnh).

Ngày 20/01/1992, Hội nghị Ban Chấp hành khoá IV, lần thứ IV đã bầu đồng chí Lê Thân làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thay đồng chí Mai Văn Năm chuyển công tác khác.
2.5. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 1993 - 1998)
Tổ chức từ ngày 26 - 27/5/1993. Đại hội xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 1993-1998 là: “Hướng dẫn cho CNLĐ hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu chính đáng, hợp pháp của CNLĐ, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Lê Thân, Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Lê Văn Sự được bầu làm Phó Chủ tịch.
2.6. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 1998 - 2003)
Tổ chức từ ngày 02-03/7/1998 Đại hội xác định mục tiêu: “Vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì tương lai phát triển vững chắc của tỉnh nhà, vì việc làm, đời sống và quyền dân chủ của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Sự - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Đinh Kim Anh được bầu làm Phó Chủ tịch.
2.7. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2003 - 2008)
Tổ chức từ ngày 25 - 27/6/2003. Đại hội đã đề ra mục tiêu:“Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; phát động các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả trong CNVCLĐ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh”. Đại hội bầu BCH gồm 37 uỷ viên, Đồng chí Đinh Kim Anh - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuỳ, Nguyễn Lương Kiềm được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 01/2005, đồng chí Lê Văn Sum được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Năm 2007, được sự nhất trí của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã quyết định lấy ngày 27/01/1977 (ngày thành lập BCH lâm thời LHCĐ tỉnh) làm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk.
6

2.8. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 - 2013)
Tổ chức từ ngày 06-07/5/2008. Đại hội đề ra mục tiêu: “Tập trung chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia quản lý, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường các hoạt động tương trợ trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và đào tạo nghề cho công nhân; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh”. Đại hội đã bầu BCH gồm 35 uỷ viên, Đồng chí Đinh Kim Anh, Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch. Các đồng chí Y Khút Niê, Lê Văn Sum, Võ Thị Hạnh  được bầu làm Phó Chủ tịch.
    Ngày 25/11/2010, Hội nghị Ban Chấp hành khoá VIII, kỳ họp bất thường đã bầu đồng chí Y Khút Niê làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khoá VIII, thay đồng chí Đinh Kim Anh nghỉ hưu.
    2.9. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 – 2018)
Tổ chức từ ngày 20-21/3/2013, Đại hội đã xác định mục tiêu là: “Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ công nhân - viên chức thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng; quan tâm phát triển tổ chức Công đoàn. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, đội ngũ trí thức và người lao động. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 38 Ủy viên. Đồng chí  Y Khút Niê, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX; các đồng chí Lê Văn Sum, Võ Thị Hạnh tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX.
- Tháng 7/2013, đồng chí Khương Huy Hoàng được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 
- Ngày 25/02/2014, Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6, khóa IX, nhiệm kỳ 2013 -2018 đã bầu Đồng chí Trần Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh (nguyên Bí thư huyện ủy Krông Năng) làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá IX thay Đồng chí Y Khút Niê chuyển công tác.
- Tháng 12/2017, đồng chí Y Jone Ktull được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX. 
    2.10. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
Tổ chức từ ngày 11-13/4/2018, Đại hội đã xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: "Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên, lấy lợi ích làm động lực tập hợp thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; công đoàn cấp trên sâu sát cấp dưới, cán bộ công đoàn gắn bó với đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh". Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 38 ủy viên; các đồng chí: Võ Thị Hạnh và Y Jone Ktull tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Tháng 6/2018, đồng chí Nguyễn Công Bảo, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khoá X. 
Tháng 9/2019, Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X.
Tháng 11/2021, Đồng chí Nguyễn Phú Lập, Ủy viên Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh (nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X. 
Hiện nay, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 31 đồng chí, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có 09 đồng chí, Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Công Bảo, các đồng chí Nguyễn Thị Lý, Y Jone Ktull và Nguyễn Phú Lập là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 
3. Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Mục tiêu, phương hướng, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung vào các nội dung.
3.1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng Công đoàn tỉnh Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện, tập hợp người lao động; xây dựng giai cấp công nhân Đắk Lắk không ngừng lớn mạnh; là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị; góp phần tích cực xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. 
3.2. Chỉ tiêu phấn đấu
- Đến hết năm 2028, phấn đấu có 87.000 đoàn viên công đoàn.
- Hàng năm, có trên 90% người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn.
- Hàng năm, có 95% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 75% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
- 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
- 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ. 
- Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 500 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
- Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
- 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
- Thu tài chính công đoàn hàng năm đạt dự toán Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. 
- Hàng năm 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính. 
Trên cơ sở kế hoạch của Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và báo cáo kết quả hoạt động về Công đoàn ngành Công Thương.

Tác giả: Tin: Anh Tuấn – Công đoàn ngành Công Thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây