Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 

Thứ năm - 01/02/2024 21:14
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 
Trong năm 2024 Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với mục đích việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền Chuyên đề năm 2024, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn việc học tập và làm theo Chuyên đề năm 2024 với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII đề ra. Với những yêu cầu rõ ràng đó là Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức Hội nghị và các hoạt động tuyền truyền phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.
z5128562960043 fb071ca8e386c901961d2dc6cecc94d1
Đ/c Lưu Văn Khôi - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Công Thương trong một Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong kế hoạch nêu rõ nội dung và hình thức thực hiện đó là phải thực hiện Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp như kết hợp với hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ; sinh hoạt chuyên đề ...; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo quy định. Đưa nội dung chuyên đề năm 2024 và chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, đoàn thể; gắn với nội dung chuyên đề năm 2024 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc nam 2021” . . . nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị - tư tưởng, vai trò, ý thức, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng; phát triển đời sống văn hoá văn minh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, thấm sâu vào đời sống xã hội, vào từng cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, từng bước làm cho văn hoá trở thành mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng và thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, đoàn viên và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Nội dung cam kết: Tùy vào chức năng, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để cam kết phù hợp với nội dung cơ bản sau:
+ Nhận thức của cá nhân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng về lý luận, thực tiễn của Chuyên đề năm 2024 đối với việc xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
+ Thông qua việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2024 đề ra giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá, phát huy hiệu quả bản sắc dân tộc, xây dựng con người Đắk Lắk từ việc kết tinh những phẩm chất tốt đẹp về trí tuệ, kỷ luật và đồng tâm, văn minh và thân thiện; đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hoá, loại hình văn hoá độc hại, văn hoá lai căng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây