Đắk Lắk: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Thứ hai - 04/01/2021 04:26

Đắk Lắk: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 04/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị 021/CT-UBND phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ mới, tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức mới. Để phong trào thi đua được thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” với một số nội dung cụ thể như sau:
1. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh năm 2010) trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 300.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm (trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,33%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 11,65%/năm; dịch vụ tăng 7,16%/năm, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,45%/năm). Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,82%; dịch vụ chiếm 42,95% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,95%.
2. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng.
3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (giá hiện hành) đạt 179 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,42% trong tổng GRDP.
4. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD, bình quân đạt 704 triệu USD/năm.
5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 476.400 tỷ đồng, tăng bình quân 8 - 9%/năm.
6. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 12.500 tỷ đồng, trong 5 năm đạt 53.000 tỷ đồng, tăng bình quân 8%/năm.
7. Phát triển hạ tầng: Thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho trên 85% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; nhựa hoặc bê tông hóa 100% các tuyến đường tỉnh, 100% các tuyến đường huyện, 75% các tuyến đường xã và liên xã; tỷ lệ đô thị hóa trên 35%.
8. Phát triển doanh nghiệp, HTX: Trong giai đoạn 2020 - 2025 có 8.450 doanh nghiệp, trên 200 HTX đăng ký thành lập mới.
9. Tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5% - 2%/năm; riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hàng năm giảm 3-4%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đến năm 2025 còn 2,3%.
10. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế chiếm 56%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 22,93%; giải quyết việc làm cho khoảng 150.000 lao động, xuất khẩu lao động trên 7.000 người.
11. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%.
12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) đến năm 2025 là 17,4%. Số giường  bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 29 giường; số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 8 bác sỹ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%.
13. Đến năm 2025, có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 100/152 xã) và có ít nhất 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
14. Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 92%. Tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao su) đến năm 2025 đạt 40 - 42%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 97,5%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 92,5%.
15. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ tổ chức, biên chế đúng quy định. Diễn tập khu vực phòng thủ 01 lần đối với cấp tỉnh; tổ chức diễn tập từ cấp huyện, cấp xã (mỗi đơn vị 01 lần trong nhiệm kỳ). Thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng” và phân kỳ hàng năm; triển khai xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định.
16. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật về bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự bình quân đạt trên 85%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng bình quân đạt trên 90%; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
17. Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 70% trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 15 - 20%; bình quân hàng năm, kết nạp mới từ 2-3%/tổng số đảng viên trở lên (trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trong trường học, các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...).
18. Đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; có 50% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
19. Trên 90% cán bộ, đoàn viên, hội viên được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
20. Phát triển hội viên, đoàn viên vào các tổ chức chính trị - xã hội tăng khoảng 3 - 5%/tổng số hội viên, đoàn viên so với năm trước; có ít nhất 90% tổ chức Mặt trận và các tổ chức chính trị  - xã hội cấp huyện, 85% cấp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cơ sở đoàn, hội tập hợp trên 50% quần chúng vào tổ chức.
21. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp cơ sở đăng ký với các cấp chính quyền thực hiện 1 - 2 hoạt động/công trình/phần việc tham gia xây dựng ”Nông thôn mới và đô thị văn minh”; có các hoạt động hỗ trợ hội viên, đoàn viên thoát nghèo bền vững; cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì tổ chức ít nhất 02 hoạt động giám sát, phản biện xã hội; 50% các cơ sở đoàn - hội chủ trì hoặc tham gia giám sát, phản biện xã hội 01 - 02 nội dung.
UBND tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đem hết sức lực và trí tuệ của mình, hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 vững mạnh, toàn diện./.
Xem nội dung chi tiết tại đây./.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,892.60 16,053.14 16,570.65
CAD 17,617.07 17,795.02 18,368.69
CNY 3,382.51 3,416.68 3,527.36
EUR 23,879.54 24,120.75 25,217.23
GBP 28,128.10 28,412.23 29,328.16
HKD 2,877.21 2,906.28 2,999.97
JPY 176.49 178.27 186.84
SGD 16,356.25 16,521.46 17,054.07
USD 23,000.00 23,030.00 23,310.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây