Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư - 16/08/2017 02:45 411 0
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ 6 - Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển công nghiệp (TTKC)  đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại Trung tâm.

 

Đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dẫn đến sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.
          Trong 06 năm thực hiện Chị thị 03, với việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng ngày, Chi bộ TTKC đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Chi bộ đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức TTKC bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác thông qua các việc làm thiết thực như làm tốt công tác chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, khuyến khích những mô hình “làm theo” sáng tạo và hiệu quả phát huy tốt trong cuộc sống. Tổ chức các hoạt động học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác thông qua nhiều hình thức phong phú, tổ chức toàn thể đảng viên, công chức, viên chức người lao động đăng ký đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập, làm theo trong từng năm, từng chuyên đề . Chi bộ phối hợp với chính quyền xây dựng và cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác; triển khai học tập quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Làm theo tấm gương của Bác, với nội dung tình yêu thương con người, tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp thông qua cuộc vận động ủng hộ các hoạt động từ thiện như Ủng hộ Quỹ Gạc Ma, Ủng hộ xây nhà tình nghĩa; Ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam/đioxin” và các chương trình khác.
          Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người đảng viên, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Kết quả, trong 06 năm qua đơn vị Trung tâm khuyến công luôn đạt chuẩn văn hóa, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. 
          Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong đơn vị vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị và các nội dung hướng dẫn, tuyên truyền ở đơn vị chỉ thông qua hình thức sao gửi tài liệu và đăng trên mạng để các đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu là chủ yếu; việc liên hệ, vận dụng nội dung “làm theo” gắn với chức trách của từng cá nhân chưa thật cụ thể; Chi bộ chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể nhằm phát triển và tuyên dương những tấm gương điển hình tốt trong “học tập và làm theo”.
          Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chị thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị khóa XI, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ chính trị đã ban hành chị thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay. So với Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Chị thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yều cầu và lâu dài hơn về thời gian. Một số điểm mới trong Chỉ thị 05 cần quan tâm như sau:
          (1) Việc xác định “Học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng.
          (2) Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          (3) Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, Chỉ thị nêu rõ phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.
          (4) Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
          (5) Bộ Chính trị đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bộ chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.
          (6) Bộ Chính trị yêu cầu cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
          (7) Bộ Chính trị rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, Chỉ thị 05 yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Chúng ta đều biết, cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp là nơi thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, là nơi dễ xảy ra quan liêu, tiêu cực, tham nhũng. Vấn đề xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ, cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách.
          Xác định mục tiêu, tầm quan trọng, ý nghĩa trong việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liền với giáo dục tư tưởng, đạo đức và hoạt động chính trị tại đơn vị, Chi bộ TTKC xây dựng kế hoạch với những nội dung cơ bản nhằm thực hiện cuộc vận động thực sự hiệu quả trong thời gian tới. Trước hết, là tiếp tục tăng cường cho công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đổi mới và sâu sắc hơn như sinh hoạt chuyên đề, kể các mẩu chuyện về Bác và các tấm gương điển hình trong “học tập và làm theo”, phát động các phong trào tập thể xây dựng đơn vị công tác xanh – sạch –đẹp, nhằm tác động thường xuyên, liên tục vào nhận thức đối với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức. Luôn gắn các nội dung học tập vào các kỳ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Công đoàn hàng tháng theo chủ đề của năm. Coi đó là nội dung bắt buộc cần được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và công tác chuyên môn từng cá nhân để giáo dục, rèn luyện. Tăng cường sự giám sát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện kế hoạch “Học tập và làm theo”. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, đề cao việc đánh giá, rút kinh nghiệm; động viên, khen thưởng cá nhân thực hiện tốt; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu.
          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động có thể coi như một cuộc cách mạng trong tư tưởng. Những giá trị, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phù hợp với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với xu hướng vận động và phát triển trong bước tiến văn minh của nhân loại. Vì vậy, Chi bộ TTKC phấn đấu không ngừng để từng bước khắc phục hạn chế và xây dựng những giải pháp trong việc đổi mới nội dung, hình thức để việc học tập ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, trở thành một nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu trong tập thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Hoài Phương - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây