Sở Công Thương Đắk Lắk: Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2019

Thứ năm - 31/10/2019 22:22 232 0
Thực hiện Kế hoạch số 7249/KH-UBND ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2019.
Theo đó, yêu cầu Kế hoạch Par Index đề ra: Nâng cao chất lượng triển khai CCHC đến các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 đảm bảo chất lượng và hiệu  quả; Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về CCHC; về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); về theo dõi, thi hành pháp luật; về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); 100% văn bản QPPL được tham mưu ban hành đảm bảo đúng trình tự, quy trình theo quy định; 95% - 100% thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn. Cập nhật và công bố, công khai đầy đủ, kịp thời 100% TTHC theo đúng quy định; Rà soát, xây dựng, thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Đảm bảo sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân và tổ chức về tình hình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm thực hiện Kế hoạch Par Index của Sở Công Thương Đắk Lắk như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:
- Văn phòng Sở: Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của Sở đảm bảo có chất lượng, đúng thời gian quy định; chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 của Sở; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC hàng năm tại ít nhất 30% phòng, đơn vị trực thuộc, tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện quan kiểm tra.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở và của đơn vị; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL):
- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Tham mưu, xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị bảo đảm chính sách đồng bộ, kịp thời, cụ thể, đúng quy định Trung ương và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.
- Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp rà soát VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành do Sở tham mưu; Tổng hợp, báo cáo rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kiến nghị, đề xuất xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
3. Cải cách thủ tục hành chính
-Văn phòng Sở: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC; theo dõi việc tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị và kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét xử lý đối với những trường hợp người đứng đầu các phòng, đơn vị chậm trễ, thực hiện không đúng quy định trong tham mưu giải quyết kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về TTHC; Cập nhật TTHC và Công khai TTHC đúng quy định; Tham mưu Giám đốc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đối với việc khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác kiểm soát TTHC; Rà soát danh mục TTHC lĩnh vực công thương đưa vào thực hiện giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành danh mục TTHC mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các TTHC lĩnh vực công thương  cấp tỉnh, huyện (khi có thay đổi mới hoặc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung của Bộ Công Thương).
- Các phòng thuộc Sở: Thường xuyên rà soát, phối hợp với Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở đề nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; tham mưu cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC (với mục tiêu cắt giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC gắn với chỉ tiêu rà soát rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của Trung ương); Chủ động thống kê, phối hợp với Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Giải quyết 100% TTHC, đảm bảo 95%-100% hồ sơ TTHC được chuyển trả kết quả đúng hạn.
4. Cải cách tổ chức bộ máy của Sở
-Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp do UBND tỉnh, Giám đốc Sở ban hành; Tham mưu kiểm tra, đánh giá định kỳ, xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước do UBND tỉnh phân cấp cho Sở và phân cấp cho cấp huyện thuộc lĩnh vực do phòng, đơn vị tham mưu.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương
- Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp tham mưu kế hoạch, đề án tinh giản biên chế; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng; tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp. Thực hiện tốt công tác điều động, bố trí công chức, viên chức trong Sở phù hợp tình hình thực tế.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến thương mại bố trí viên chức đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo thẩm quyền.
6. Cải cách tài chính công
Thực hiện cơ chế phân bổ, quản lý ngân sách được cấp theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; Hàng năm rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
7. Hiện đại hóa hành chính
- Văn phòng Sở: Tham mưu thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 và định kỳ báo cáo kết quả; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đồng thời, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến; Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thường xuyên cập nhật tin tức hoạt động của cơ quan, các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công thương, các thủ tục hành chính; Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019.
Kế hoạch Par Index và Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL  năm 2019 của Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chủ động triển khai và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao đúng tiến độ và chất lương.

Tác giả bài viết: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây