Góp ý: Phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chủ nhật - 31/03/2019 21:42 266 0
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung Mọi góp ý xin gửi về Sở Công Thương Đắk Lắk quan địa chỉ mail: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn, Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2019 Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/05/2019.
Văn bản dự thảo, tải tại đây.
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

       
     DỰ THẢO
QUY CHẾ
Phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương
thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       2019/QĐ-UBND
ngày      tháng     năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
 
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện); cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.
4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Điều 4. Phương thức phối hợp
1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối, cung cấp đường dây nóng, tổ chức thực hiện Quy chế này, khi có sự thay đổi về nhân sự phải bổ sung kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.
 2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.
3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phối hợp phải báo cáo UBND tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc để biết, xem xét chỉ đạo.
4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp: Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra, chịu trách nhiệm về kinh phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành, kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 5. UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, đoàn thể, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG, PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Điều 5. Trách nhiệm chung
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
3. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện Quy chế.
 4. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
5. Phối hp cht ch vi các t chc, đoàn thể cùng cp trin khai thc hin tốt công tác bo v quyn li người tiêu dùng theo quy định Lut Bo v quyn li người tiêu dùng, Lut Giá và các quy định khác của pháp lut có liên quan; tuyên truyn, giáo dc pháp lut cho các doanh nghip, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.
6. Chủ động xây dng d liu, cp nht thông tin liên quan để phc v tt công tác quản lý nhà nước v hot động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kp thi các thông tin liên quan đến công tác qun lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website ca cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghip và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thc hin.
7. Các sở, ban, ngành, UBND cp huyn, và các t chc, đoàn thể không được ban hành các văn bản liên quan đến hot động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định hoc không đúng thẩm quyn.
8. Thường xuyên quán trit cán b, công chc cơ quan thực hin đúng quy định ti Khon 2 Điều 28 Ngh định s 40/2018/NĐ-CP của Chính ph.
Điều 6. Sở Công Thương
1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.
2. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.
3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và các thủ tục hành chính khác theo quy định.
4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, xử lý theo thm quyn hoc báo cáo cp có thm quyn x lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Khi tiếp nhn được các thông tin có du hiu vi phm pháp lut v hot động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trc tiếp đến chức năng, nhiệm v ca các cơ quan, đơn vị thì S Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để ch động xác minh, điều tra, kim tra và x lý vi phm theo thm quyền hoc chuyn cơ quan có thẩm quyn x lý vi phm theo quy định.
6. Thông báo, chuyn cơ quan có thẩm quyn x lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,  và các nhiệm vụ khác theo quy định.
7. Công bố thông tin v doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị các thông tin liên quan đến các doanh nghip đang hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được xác nhn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
8. Báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
Điều 7. Công an tỉnh
1. Phối hợp với S Công Thương và cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thanh tra, tình hình chấp hành quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
3. Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Điều 8. Sở Y tế
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền.
2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Tổ chức kiểm tra, xác minh, phân tích, hiệu chuẩn, kiểm nghiệm, tính xác thực các sản phẩm có công bố hợp chuẩn, hợp quy và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những sản phẩm chưa được phổ biến rộng rãi.
2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.
Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.
Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; động viên người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.
Điều 12. Cc Qun lý th trường
1. Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; x lý theo thm quyn hoc báo cáo cấp có thm quyn x lý vi phm v qun lý hot động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyn cơ quan có thẩm quyn x lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,  và các nhiệm vụ khác theo quy định.
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.
3. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật, tập trung kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.
Điều 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
Chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, kiểm soát lượng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.
Điều 14. Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan và các thành viên khác của Ban Chỉ đạo chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)
1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá, các Luật về Thuế, Luật Phí và lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, giá và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.
Điều 15. Các sở, ban, ngành liên quan khác
1. Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
2. Phối hợp với cơ quan chủ trì (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được giao.
Điều 16. Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.
2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.
Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền để người dân biết các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các chiêu thức lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định pháp luật.
Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền đến thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.
3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng trên địa bàn.
4. Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.
5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật.
6. Định kỳ, hoặc đột xuất rà soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
7. Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.
Điều 17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể
Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và 10 người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Chế độ báo cáo
Định kỳ vào ngày 20/12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp, đánh giá công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Điều 19. Điều khoản thi hành
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.
          KT. CHỦ TỊCH
                        PHÓ CHỦ TỊCH
 


 

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Thương Mại - Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây