Sở Công thương Đắk Lắk: Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, trên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Thứ năm - 01/08/2019 23:19
Sở Công Thương thông báo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 với 109 thủ tục ở 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết  như sau:
1. Quy trình việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến:
Bước 1:
- Tổ chức, cá nhân (gọi là người nộp) truy cập trên internet đăng nhập vào địa chỉ motcua.daklak.gov.vn và đăng ký tài khoản theo mẫu, chọn nộp hồ sơ qua mạng, chọn Sở Công Thương và thủ tục cần nộp, khai báo thông tin điện tử theo mẫu và gửi hồ sơ trực tuyến tới Sở Công Thương.
- Kết thúc quy trình nộp hồ sơ hợp lệ, người nộp sẽ nhận được tin nhắn của tổng đài tự động về việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người nộp.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (gọi là Bộ phận Một cửa) kiểm tra bộ hồ sơ của người nộp trên hệ thống:
- Yêu cầu  bổ sung thành phần hồ sơ thì gửi thông báo cho người nộp qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử; quá thời hạn theo quy định của từng thủ tục mà người nộp chưa hoàn chỉnh hồ sơ thì thông báo hủy hồ sơ trên hệ thống; quá trình tiếp nhận hồ sơ trở về Bước 1.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và chuyển phòng chuyên môn để tham mưu, xử lý theo quy trình.
Hồ sơ hoàn thiện ở Bước 2, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS hoặc thư điện tử thông báo tình trạng hồ sơ đến người nộp.
Bước 3: Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức xử lý hồ sơ theo trình tự, thời gian quy định.
Bước 4: Công chức phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tham mưu xử lý:
- Hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì trả lại cho Bộ phận Một cửa; Bộ phận Một cửa thông báo cho người nộp bổ sung hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử.
- Hồ sơ đầy đủ, tham mưu trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, xử lý.
Bước 5: Ý kiến Lãnh đạo phòng chuyên môn:
- Đồng ý với kết quả tham mưu của công chức thì trình lãnh đạo Sở xét duyệt.
- Không đồng ý với kết quả tham mưu của công chức thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung, trả lại hồ sơ cho chuyên viên xử lý, chuyển về Bước 4.
(Trường hợp giải quyết thủ tục hành chính quá hạn thì Trưởng phòng chuyên môn có trách nhiệm  xin lỗi bằng văn bản).
Bước 6: Ý kiến Lãnh đạo Sở:
- Đồng ý với nội dung tham mưu của phòng chuyên môn thì ký duyệt hồ sơ và kết quả.
- Không đồng ý với nội dung tham mưu thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung, trả lại hồ sơ, quay về Bước 5
Sau khi có kết quả chuyển về Bộ phận Một cửa thì hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS hoặc thư điện tử cho người nộp để biết và nhận kết quả tại Bước 7.
Bước 7: Trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Đến ngày trả kết quả người nộp mang toàn bộ hồ sơ gốc để đối chiếu, nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa hoặc đăng ký nhận trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.
2. Thời gian thực hiện:
Ngày 02/10/2017.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cần thông tin và hướng dẫn hỗ trợ liên hệ Số điện thoại: 02623.969222 (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Đắk Lắk).
3. Danh mục TTHC thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Đính kèm Thông báo)./.

 
                     Danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết
               mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SCT ngày    /9/2017 của Sở Công Thương)
Stt Tên thủ tục hành chính Ghi chú
I. Lĩnh vực Điện ( 11 thủ tục)
1 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu  
2  Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng  
3 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW đặt tại địa phương  
4 Cấp Giấy phép tư vấn xây dựng đầu tư đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương  
5 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương  
6 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương  
7 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương  
8 Huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện  
9 Cấp lại thẻ an toàn điện  
10 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện.  
11 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)  
II. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (12 thủ tục)
12 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
13 Sửa đổi bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
14 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép đã cấp hết thời hạn hiệu lực  
15 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.  
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.  
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực  
19 Cấp lại  Giấy chứng nhận đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy  
20 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  
21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  
22 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực  
23 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy  
III. Lĩnh vực Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (2 thủ tục )
24 Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung  
25 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung  
IV. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (6 thủ tục)
26 Đăng ký thực hiện khuyến mại  
27 Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại  
28 Cấp giấy đăng ký  tổ chức Hội chợ triển lãm  
29 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  
30 Thông báo thực hiện khuyến mãi  
31 Sửa đổi, bổ sung  nội dung Thông báo thực hiện khuyến mãi  
V. Lĩnh vực Dầu khí (29 thủ tục)
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.  
33 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.  
34 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.  
35 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện (tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.  
36 Điều chỉnh trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ( tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
37 Gia hạn trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ( tổng đại lý kinh doanh LPG,  đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai) khi hết thời hạn hiệu lực.  
38 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu  
39 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu  
40 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.  
41 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu giấy xác nhận đã được cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
42 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  
43 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  
44 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác.  
45 Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Giấy xác nhận đã cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
46 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.  
47 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  
48 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bịcháy, bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác.  
49 Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu giấy chứng nhận đã cấp hết thời hạn hiệu lực thi hành.  
50 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
52 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
53 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  
54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
55 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
56 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
57 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải  
58 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu  
59 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)  
60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG  
VI. Lĩnh vực Thương mại ( 14 thủ tục)
61 Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.  
62 Sửa đổi, bổ sung Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.  
63 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.  
64 Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ cho thương nhân của nước có chung biên giới  
65 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước  
66 Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác  
67 Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật  
68 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  
69 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài  
70 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài  
71 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  
72 Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện  
73 Đăng ký dấu nghiệp vụ  
74 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ  
VII. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (2 thủ tục)
75 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  
76 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  
VIII. Lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm (18 thủ tục)
77 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp  
78 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp  
79 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực  
80 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
81 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm  
82 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực  
83 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm  
84 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực  
85 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng  
86 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh  
87 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  
88 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực  
89 Cấp sửa đôi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  
90 Cấp lại Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy  
91 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương  
92 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện  
93 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đăng ký lại: Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực  
94 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng  
IX. Lĩnh vực Công nghiệp ( 9 thủ tục)
95 Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
96 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
97 Khai báo hóa chất sản xuất  
98 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
99 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
100 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
101 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinhdoanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
102 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp  
103 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp  
X. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (1 thủ tục)
 104 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
XI. Lĩnh vực Thép nhập khẩu (1 thủ tục)
105 Cấp Bản Xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép  
XII. Lĩnh vực Khuyến công (1 thủ tục)  
106 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  
XIII. Lĩnh vực Hóa chất (3 thủ tục)
107
 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm  
108 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất  
109 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng  
 
File đính kèm

Tác giả: Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây