Đắk Lắk: Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Chủ nhật - 05/04/2020 21:40

Đắk Lắk: Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
 Với mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2020 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. 
Theo đó, Nhiệm vụ trọng tâm việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngànhđịa phương và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, công tác THTK, CLP trong năm 2020 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Tiếp tục điều hành thu, chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm đã được phê duyệt. Siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật; tạo sự chuyển biến biến rõ rệt trong công tác quản lý thu (chống thất thu, nợ đọng thuế…); Kiểm soát chặc chẽ bội chi ngân sách, chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh phải thường xuyên rà soát các chế độ, chính sách để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp.
- Thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. 
- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung.
- Tích cực huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
- Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động để góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.
- Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần nâng tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.
Một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; Trong quản lý, sử dụng tài sản công; Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.
Trong đó, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP; Tăng cường công tác tổ chức trên các lĩnh vực, trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực; Đẩy mạnh công tác thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm túc các vi phạm quy định về THTK, CLP; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP
Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2020 và Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của mình. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2020 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây