Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba - 23/02/2021 03:35

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 19/02/2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, những năm qua, hoạt động khuyến công cả nước nhìn chung đã đạt được những kết quả quan trọng, động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa diện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương vẫn chưa kịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; lực lượng cán bộ làm công tác khuyến công vẫn còn thiếu; việc đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn khó khăn; mạng lưới cộng tác viên tại nhiều địa phương còn hạn chế, chưa thu hút nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.
Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác khuyến công thời gian tới khắc phục được hạn chế nêu trên Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; đây là căn cứ quan trọng đối với công tác khuyến khích phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn.
Để đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn theo đúng tinh thần nội dung tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Bộ Công Thương chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn.
- Chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương phù hợp quy định pháp luật liên quan; ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 -2025 phù hợp với điều kiện của địa phương và bối cảnh tình hình mới.
- Tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công địa phương theo Chương trình khuyến công quốc gia và Chương trình khuyến công địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu trên địa bàn để tang hiệu quả cho hoạt động khuyến công. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn.
- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách khuyến công.
- Xác định rõ vai trò của Sở Công Thương  là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương. Phân công các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương trong việc thực hiện hiệu quả của các hoạt động khuyến công địa phương.
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên địa bàn theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương; tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động; đầu tư nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các Trung tâm khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.
- Tổ chức khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác khuyến công.
2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Giám đốc Sở Công Thương tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.
- Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm khuyến công tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng lợi thế của vùng, địa phương; đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành.
3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm:
a) Cục Công Thương địa phương:
Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị này.
- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công phù hợp với bối cảnh tình hình mới.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt động khuyến công.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các đề án khuyến công quốc gia hàng năm.
b) Vụ tài chính và Đổi mới doanh nghiệp:
Phối hợp với Cục Công Thương địa phương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về kế hoạch ngân sách, dự toán kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm, các quy định tài chính liên quan, định mức kinh tế kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khuyến công.
c) Vụ Tổ chức cán bộ:
Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền có ý kiến với các Bộ ngành liên quan để hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhan dân cấp tỉnh, cấp huyện trong đó có hoạt động khuyến công.
d) Văn phòng Bộ:
Phối hợp với Cục Công Thương địa phương thực hiện truyền thông các sự kiện, hoạt động khuyến công quốc gia nổi bật; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến công hàng năm, giai đoạn.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Trưởng Bộ Công Thương (qua Cục Công Thương địa phương) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
File đính kèm

Tác giả: Phan Hữu Thành -TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,892.60 16,053.14 16,570.65
CAD 17,617.07 17,795.02 18,368.69
CNY 3,382.51 3,416.68 3,527.36
EUR 23,879.54 24,120.75 25,217.23
GBP 28,128.10 28,412.23 29,328.16
HKD 2,877.21 2,906.28 2,999.97
JPY 176.49 178.27 186.84
SGD 16,356.25 16,521.46 17,054.07
USD 23,000.00 23,030.00 23,310.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây