Sở Công thương Đắk Lắk: Kế hoạch Tổ chức phỏng vấn dự tuyển viên chức sự nghiệp của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Thứ năm - 29/08/2019 21:58 775 0
Căn cứ luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 9/7/2019 của Sở Nội vụ, về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Công Thương năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SCT ngày 30/7/2019 của Sở Công thương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HĐXTVC ngày 01/8/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.
Hội đồng xét tuyển viên chức xây dựng kế hoạch phỏng vấn đối với người dự tuyển viên chức năm 2019 như sau:
/uploads/news/2019/1058.pdf
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xét tuyển viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
- Phỏng vấn đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật về xét tuyển viên chức.
II. NỘI DUNG
1. Hình thức
- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.
2. Nội dung phỏng vấn
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công & TVPTCN;
- Kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Xúc tiến thương mại, Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Công tác chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn
3.1. Công tác chuẩn bị
- Niêm yết và phát hành thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2019. Trong đó nêu cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển.
- Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.
- Trước ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 5 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3.2. Tổ chức phỏng vấn
- Hội đồng xét tuyển bố trí 04 thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch trong đó 03 thành viên phỏng vấn và chấm điểm trên mỗi thí sinh và 01 thư ký.
- Số lượng đề phỏng vấn bảo đảm có số dư so với số lượng thí sinh được triệu tập dự thi theo từng vị trí tuyển dụng, để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên. Nội dung đề phỏng vấn bảo đảm chính xác, khoa học, lời văn, câu chữ rõ ràng, đánh giá toàn diện năng lực, khả năng của người dự tuyển; phải phù hợp với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí dự tuyển. Đề phỏng vấn phải có đáp án, thang điểm kèm theo (chi tiết đến 5 điểm), được đóng trong túi đựng đề thi, được niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu "Mật". Việc giao, nhận, mở đề phỏng vấn đều phải lập biên bản theo quy định.
- Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm điểm. Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.
3.3. Cách thức phỏng vấn
3.3.1. Cơ cấu thang điểm
- Câu hỏi chính: 70 điểm
- Câu hỏi phụ: 30 điểm
3.3.2. Câu hỏi chính
Người dự tuyển bốc thăm ngẫu nhiên một đề trong bộ đề của Ban kiểm tra, sát hạch (các đề được đựng trong bì, dán kín, niêm phong bằng dấu của Sở), thời gian chuẩn bị không quá 15 phút và thời gian trả lời không quá 10 phút.
Người dự tuyển chuẩn bị nội dung trả lời câu hỏi trên giấy thi do Ban kiểm tra sát hạch cung cấp (có đóng dấu treo của Sở Công Thương). Kết thúc phỏng vấn người dự tuyển nộp đề và giấy thi cho Ban kiểm tra sát hạch.
3.3.3. Câu hỏi phụ
Câu hỏi phụ ít nhất là 02 câu, do cán bộ phỏng vấn hỏi trực tiếp thí sinh dự tuyển, và được thư ký ghi lại nội dung câu hỏi, câu trả lời để làm căn cứ xem xét và lưu hồ sơ.
3.4. Trách nhiệm người dự tuyển
- Người dự tuyển chủ động nghiên cứu nội dung phỏng vấn và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Hội đồng xét tuyển trong thời gian dự kiểm tra, sát hạch.
- Trong thời gian tổ chức phỏng vấn, thí sinh phải có mặt đúng giờ theo quy định. Hội đồng căn cứ số báo danh để gọi từng thí sinh theo thứ tự vào phỏng vấn. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút, kể từ lúc Hội đồng gọi phỏng vấn, thì Hội đồng xét tuyển sẽ xem xét gạch tên thí sinh đó khỏi danh sách dự xét tuyển.
3.5. Tổng hợp kết quả phỏng vấn
- Cuối mỗi ngày phỏng vấn, kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và Trưởng ban kiểm tra, sát hạch.
Trưởng Ban Kiểm tra, sát hạch niêm phong và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thư ký hội đồng xét tuyển. Việc bàn giao phải có biên bản xác nhận.
- Cuối mỗi buổi phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch niêm phong đề, đáp án đã sử dụng; giấy thi của người dự tuyển và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thư ký hội đồng xét tuyển. Việc bàn giao phải có biên bản xác nhận.
- Cuối đợt phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển mở niêm phong kết quả phỏng vấn (có biên bản xác nhận tình trạng niêm phong) và tiến hành tổng hợp điểm phỏng vấn vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên Hội đồng xét tuyển.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn
1. Thời gian tổ chức phỏng vấn
- Thu phí dự tuyển; phổ biến nội quy xét tuyển: Vào lúc 08h00 ngày 14/10/2019
- Tổ chức phỏng vấn xét tuyển vào ngày 15-16/10/2019. Buổi sáng bắt đầu 7h30 tới 11h30, buổi chiều bắt đầu 13h30 tới 17h00.
2. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Toàn bộ các thí sinh dự xét tuyển tập trung tại Hội trường Sở Công thương, 49 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột.
3. Kinh phí tổ chức phỏng vấn: Thực hiện theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện
Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương căn cứ kế hoạch tổ chức phỏng vấn triển khai, thực hiện./.

Kế hoạch tải tại đây.

Tác giả bài viết: Hội đồng xét tuyển VC - Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây