Đắk Lắk: Ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020.

Thứ tư - 11/03/2020 00:11
Ngày 09/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1889/KH-UBND về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020.
Đắk Lắk: Ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020.
Thực hiện Công văn số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020, Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/08/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Quyết định số 2382/QĐ-UBND); Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Quyết định số 3204/QĐ-UBND);
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về pháp luật bình đẳng giới và giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy mọi người dân thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ;
- Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới.
2. Yêu cầu
Phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thực hiện có 2 hiệu quả các hoạt động của kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chương trình 15-CT/TU ngày 15/8/2007 của ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ của UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020;
 - Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Quyết định số 22/QĐ-UBQG, ngày 22/6/2019 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị). Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị;
 - Tăng cường các hoạt động truyền thông trên thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để cán bộ và nhân dân hiểu về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh con do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hành tờ gấp, lắp đặt pa nô, băng rôn tuyên truyền về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới, lên án các hành vi vi phạm bình đẳng giới.
2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm, tạo điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí 3 tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy được vai trò, vị thế của mình trong công tác;
 - Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về bình đẳng giới
 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2382/QĐ-UBND và Quyết định số 3204/QĐ-UBND; Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 07/01/2019 triển khai Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; triển khai thực hiện các chương trình dự án, đề án từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020;
 - Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 (Tháng hành động) theo chủ đề và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt, chú trọng tổ chức các hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhiều lao động nữ. Các hoạt động được tổ chức tại các sở, ban, ngành, địa phương được triển khai vào tuần đầu của Tháng hành động;
- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Sở, ban, ngành, địa phương. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020;
 - Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới; ưu tiên nguồn lực cho những ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới;
 - Triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020;
- Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.
4. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Rà soát, củng cố và kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi;
- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế;
 - Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;
- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020; - Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm cũng trong lĩnh vực công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
5. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng về bình đẳng và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
 - Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với những nơi có sử dụng nhiều lao động nữ;
 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: tổ chức, hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách của của các sở, ngành, địa phương năm 2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi toàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp, xây dựng hàng năm Kế hoạch, đề án… về bình đẳng giới của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, đề án, hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, ban, ngành, địa phương với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020;
c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; phát hành những ấn phẩm tuyên truyền như pa nô, áp phích, tờ gấp… ; tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương;
d) Tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả việc thực hiện các Mô hình: “địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng”, Mô hình “hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm khởi sự và phát triển doanh nghiệp”.
đ) Hướng dẫn các đơn vị báo cáo; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 và tổng kết việc thực hiện chương trình Quốc gia về bình đẳng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND.
2. Sở Nội vụ:
 a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích và tạo điều kiện bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; lý luận chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ;
b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
c) Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thành phố;
d) Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép một số chỉ tiêu phát triển giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; tổng hợp mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 4. Sở Tài chính:  
Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.Việc phân bổ kinh phí cần ưu tiên cho những ngành, vùng khu vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng dân tộc thiểu số…
5. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 Tiếp tục đưa nội dung giáo dục về giới và Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo phù hợp cho từng cấp học. Tăng cường tập huấn công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái cho đội ngũ giáo viên;
 Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học, bậc học.
6. Sở Y tế:
Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
 7. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; Xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục Pháp luật về Luật phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, vai trò của phụ nữ trong gia đình phù hợp với từng nhóm đối tượng dân cư và đối với sự phát triển của xã hội để đạt được mục tiêu bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc;
 Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó chú trọng công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của tính đảm bảo theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc”.
 9. Sở Tư pháp:
 Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan thực hiện đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.
10. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.
11. Công an tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.
12. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:
 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố quan tâm và tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, người dân tộc được tiếp cận các nguồn vổn vay ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh:
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán các hành vi phân biệt giới, bất bình đẳng giới.
14. Các Sở, ban, ngành liên quan:
 Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; tuyên truyền phòng, chống quấy rối tình dục nơi công sở;
Phối hợp trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các sở, ngành. Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch năm; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại đơn vị mình.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó tập trung: huy động nguồn lực, lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, hoạt động khác có liên quan; bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.
16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản 8 lý nhà nước về bình đẳng giới. Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.
 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cụ thể: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/5/2020, báo cáo tổng kết năm 2020 gửi trước ngày 15/11/2020) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định; kịp thời phản ánh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
 

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

KQ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây