Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

Thứ hai - 23/07/2018 10:24
Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
BCT-275228 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275227 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nướcc
BCT-275226 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275225 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275224 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275223 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-275191-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-275189-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274948-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274947-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274946-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274945-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274944-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274943-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274942-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274941-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274940-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274939-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274938-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274937-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274936-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274935-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274934-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274933-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274932-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274931-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274930-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274929-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274928-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274927-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274926-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274925-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274924-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274922-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274921-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274920-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274919-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274918-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274917-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274916-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274915-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274914-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274913-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274912-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274911-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274910-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274909-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270588-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270593-TT Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270581-TT Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270412-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270395-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270517-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270576-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270420-TT Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270387-TT Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262045-TT Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262043-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262039-TT Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262034-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262037-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262036-TT Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262035-TT Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262031-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262033-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thị trường
Giá
Thay đổi
Giá cà phê 
Robusta
(ICE Futures EU)
1,668USD
+25USD
Arabica
(ICE Futures US)
101.70USD
-0.70USD
FOB HCM R2
1,486 USD
Trừ lùi -110USD
Giá Cà phê nội địa
Đắk Lắk
34.500-34.800VND
Lâm Đồng
33.800-34.000VND
Gia Lai
34.500-34.700VND
Đắk Nông
34.500-34.700VND
Nông sản tại tỉnh Đắk Lắk
Hồ tiêu
Đen
49.500VND/kg
Trắng
105.000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30%
44.000VND/kg
Trên 30%
48.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL
43.500VND/kg
Armajaro
48.000VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn 
25.0trđ/tấn
Tại nhà máy
25.5trđ/tấn
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,733.28 16,834.29 17,018.08
CAD 17,461.89 17,620.47 17,812.85
EUR 26,308.54 26,387.70 26,622.49
GBP 29,279.73 29,486.13 29,748.50
HKD 2,925.15 2,945.77 2,989.87
JPY 205.94 208.02 212.40
SGD 16,735.99 16,853.97 17,037.98
THB 687.60 687.60 716.28
USD 23,255.00 23,255.00 23,335.00
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây