Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp

I. Vị trí Chức năng
1. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng phục vụ lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ - CP và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp.
2. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.
3. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công theo quy định.
5. Tổ chức lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hôi kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…
6. Xây dựng, triển khai các chương trình về mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương.
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:
a) lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Tư vấn về các lĩnh vực: marketing - quản lý tài chính - kế toán - sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp tại địa phương;
c) Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị trong tỉnh, các Hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;
d) Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.
8. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.
9. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương.
10. Tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.
11. Thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp, bao gồm:
a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu - cụm - điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: Lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;
c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;
d) Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
12. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.
13. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương).
15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.
16. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm:
Trung tâm Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao;
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
- Phòng Hành chính tổng hợp;
- Phòng Khuyến công;
- Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp;.
- Phòng Khoa học công nghệ và thông tin.
3. Biên chế:
a) Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Công Thương và do Giám đốc Sở Công thương phân bổ cho Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ;
b) Tùy theo khối lượng, quy mô công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của địa phương, Giám đốc Trung tâm được quyền ký hợp đồng lao động, xây dựng mạng lưới cộng tác viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
IV. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Trung tâm Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk hình thành từ các nguồn sau:
1. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk theo quy định của đơn vị sự nghiệp.
2. Kinh phí khuyến công địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương hàng năm.
3. Kinh phí khuyến công quốc gia từ Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia với Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.
4. Phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật từ các hoạt động tư vấn khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.
5. Tài trợ, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.
 

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây