Ban giám đốc

            Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Đắk Lắk;
           Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Công Thương;
           Sở Công Thương thông báo phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở như sau:
          I. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Công Thương
          1. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Giám đốc Sở là người lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở Công Thương, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện  hành, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược như: các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.
          2. Các Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước các cơ quan nhà nước cấp trên.
         II. Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Công Thương  
1. Ông Phạm Thái Giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913123749; CQ- 05003919333;
+Email: thaip@congthuong.daklak.gov.vn
- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch; thu hút đầu tư phát triển ngành công thương (công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo, năng lượng mới); công tác tổ chức cán bộ; công tác nội chính, thanh tra,thi đua khen thưởng và kỷ luật.
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công Thương;
- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở và Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Mgar;
 - Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Thực hiện một số nhiệm vụ của Thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913435508;
+Email: duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
           - Thay mặt Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền; giải quyết các công việc cấp bách của Phó giám đốc khác khi Phó giám đốc đó vắng mặt theo sự phân công của  Giám đốc;
           - Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
            - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước  lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu; công tác văn phòng;
Chỉ đạo việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu; thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách:  Văn phòng Sở, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Trung tâm Xúc tiến Thương mại .
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, Lắk và  Krông Bông;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
           3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0933865668; CQ- 05003505577;
+Email: nghiemnv@congthuong.daklak.gov.vn;
            - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại và quản lý thị trường.   
- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý Thương mại;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Păk, huyện Ea Kar và huyện Ma Đrăk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;  
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở.
4. Ông Trương Công Hồng, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913434013;
+Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
          -  Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực về điện năng và khoa học công nghệ;
           - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Năng lượng và Ban Quản lý dự án điện thôn buôn;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Ea Hleo, huyện Krông Năng và  huyện Krông Búk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
             5. Ông Vũ Đình Trưng, Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0905052125;
+Email: trungvd@congthuong.daklak.gov.vn;
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực về kế hoạch – tổng hợp,công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;
- Trực tiếp phụ trách: phòng Kế hoạch - Tài chính-Tổng hợp, phòng Quản lý Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp. 
 - Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
             - Các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của  Giám đốc  Sở .
III. Một số quy định khác
          1.Những công việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau thì phân công lãnh đạo Sở Công thương phụ trách theo lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của công việc đó có trách nhiệm chủ trì phối hợp trong lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết công việc chung.
            2. Lãnh đạo Sở Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm cá nhân theo sự phân công của Giám đốc Sở. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền thì đưa ra tập thể lãnh đạo để xem xét quyết định.
              3. Tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Giám đốc Sở có thể chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ  đột xuất quan trọng và cấp thiết cho các đơn vị để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Sở Công Thương.
Căn cứ thông báo phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Công Thương Giám đốc và các Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Sở Công Thương.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây