Ban giám đốc

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-SCT ngày 29/9/2017 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương Đắk Lắk;

I. Nguyên tắc chung:

          Việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Công Thương được thực hiện theo nguyên tắc:

          1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ thủ trưởng.
         2. Giám đốc Sở là người lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở Công Thương, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện  hành, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược như: các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.
          3. Các Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc đã giải quyết.
           Ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công trong quá trình giải quyết công việc cần có sự phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau khi công việc có liên quan giữa các phó giám đốc để đảm bảo mọi hoạt động của Sở thực hiện đúng kế hoạch. Trường hợp công việc có liên quan đến các phó giám đốc, mà các phó giám đốc chưa thống nhất được thì phó giám đốc chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.
 II. Phân công công việc:
          1.Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0914122868;
+Email: khoilv@congthuong.daklak.gov.vn
- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch; thu hút đầu tư phát triển ngành công thương (công nghiệp, thương mại); chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực về điện năng, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; công tác nội chính, thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác tổ chức cán bộ, tài chính và cải cách hành chính.
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công Thương;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý Năng lượng và Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Cư Mgar và huyện Krông Năng
 - Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
- Thực hiện một số nhiệm vụ của Thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
  1. Ông Huỳnh Ngọc Dương - Phó giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0913435508;
+ Email: duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
 - Thay mặt Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền; giải quyết các công việc cấp bách của Phó giám đốc khác khi Phó giám đốc đó vắng mặt theo sự phân công của  Giám đốc;
- Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước  lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu; công tác hành chính văn phòng;
Chỉ đạo việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư thương mại, hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu; thực hiện việc hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách:  Văn phòng Sở, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Trung tâm Xúc tiến Thương mại .
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, Lắk, Krông Buk và  Krông Bông;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
  1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó giám đốc Sở
+ Điện thoại: DĐ- 0933865668; CQ- 05003505577;
+ Email: nghiemnv@congthuong.daklak.gov.vn;
- Chủ tài khoản thứ 3 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.   
- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý Thương mại và Thanh tra Sở;
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Păk, huyện Ea Kar và huyện Ma Đrăk;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công. 
  1. Ông Vũ Đình Trưng - Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0905052125;
+Email: trungvd@congthuong.daklak.gov.vn;
 - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực về công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp. 
 - Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Ea Hleo, Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công; 
  1. Ông Trương Công Hồng - Phó giám đốc Sở
+Điện thoại: DĐ- 0913434013;
+Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
Trong thời gian chờ bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Sở, ông Trương Công Hồng theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Quản lý năng lượng và Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường.
Khi có Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Sở sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với ông Trương Công Hồng.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây