SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẮK LẮK

https://socongthuong.daklak.gov.vn


Cục công thương địa phương:Nhiệm vụ, giải pháp thúc đầy hoạt động Khuyến công Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2020.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các đề án KCQG và KCĐP đã được giao; Đảm bảo xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 đúng thời hạn, có chất lượng; các địa phương tập trung xây dựng các đề án nhóm, phấn đấu xây dựng được đề án điểm. Từ kết quả thực hiện năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh thành phố Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 đã đề ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công trong giai đoạn đến năm 2020, cụ thể là:
Cục công thương địa phương:Nhiệm vụ, giải pháp thúc đầy hoạt động Khuyến công Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2020.
Tiếp tục quán triệt ý kến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị sơ kết 5 năm chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018, trong đó tập trung triển khai thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ khuyến công trước mắt, bám sát các định hướng lớn trong giai đoạn tới để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, các địa phương lên phương án để trong thời gian tới tổ chức chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
img 3058


          Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đã được giao đảm bảo đúng tiến độ, quy định, phấn đấu hoàn thành 100% các đề án được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2019. Tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành.
          Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục CTĐP, thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đăng ký danh mục đề án, hồ sơ đề án đúng thời gian quy định. Tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia đảm bảo có sự gắn kết giữa các nội dung hỗ trợ hoạt động khuyến công.
          Tăng cường nghiên cứu và áp dựng thực hiện hiệu quả các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động khuyến công được ban hành trong thời gian qua. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công ở từng địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn và phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Tăng cường công tác thống kê, xây dựng, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về các cơ sở CNNT để quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.
          Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống khuyến công mạnh về số lượng và chất lượng; đàu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Trung tâm khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công; huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thực hiện dịch vụ khuyến công.
          Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở CNNT.
img 3065

          Đẩy mạnh, tăng cường hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn.
          Tiếp tục tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.

Tác giả bài viết: Hoài Phương - TTKC DakLak

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây