Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công thương

Thứ năm - 19/07/2018 22:22
Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
BCT-275390 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275389 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275388 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275387 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275386 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275385 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275384 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
BCT-275363 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Bộ Công thương
 • Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới
 • Xuất nhập khẩu
BCT-275340 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
BCT-275306 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Quản lý Cạnh tranh
BCT-275305 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Quản lý Cạnh tranh
BCT-275304 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Quản lý Cạnh tranh
BCT-275303 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Quản lý Cạnh tranh
BCT-275284 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275283 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275282 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275281 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275280 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275279 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275278 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275277 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275276 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275275 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ” được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275274 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275273 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275272 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275271 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275270 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275269 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại quốc tế
BCT-275268 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275267 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275266 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275265 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275264 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275263 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Hóa chất
BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xuất nhập khẩu
BCT-275228 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275227 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275226 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275225 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275224 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275223 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
BCT-275209 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275208 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275207 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275206 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275205 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275204 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275203 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
BCT-275202 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Công Thương
 • Điện
B-BCT-275180-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • An toàn thực phẩm
B-BCT-275179-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • An toàn thực phẩm
B-BCT-275176-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • An toàn thực phẩm
B-BCT-275173-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • An toàn thực phẩm
B-BCT-275191-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-275189-TT Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-275109-TT Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất
 • Ban Quản lý khu kinh tế
 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao
 • Thương mại quốc tế
B-BCT-275108-TT Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Ban Quản lý khu kinh tế
 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao
 • Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp
 • Thương mại quốc tế
B-BCT-275107-TT Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Ban Quản lý khu kinh tế
 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao
 • Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp
 • Thương mại quốc tế
B-BCT-275106-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Ban Quản lý khu kinh tế
 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao
 • Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp
 • Thương mại quốc tế
B-BCT-275105-TT Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Ban Quản lý khu kinh tế
 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao
 • Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp
 • Thương mại quốc tế
B-BCT-275062-TT Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Công thương
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Công nghiệp nặng
B-BCT-275055-TT Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Thương mại biên giới và miền núi
B-BCT-275010-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Bộ Công thương
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Công nghiệp địa phương
B-BCT-275009-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Bộ Công thương
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Công nghiệp địa phương
B-BCT-274984-TT Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Dịch vụ thương mại
B-BCT-274983-TT Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Dịch vụ thương mại
B-BCT-274967-TT Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xuất nhập khẩu
B-BCT-274950-TT Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Bộ Công thương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Bộ Công Thương
 • Thi đua, khen thưởng
B-BCT-274948-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274947-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274946-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274945-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274944-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274943-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274942-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274941-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274940-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274939-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274938-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274937-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274936-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274935-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274934-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274933-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274932-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274931-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274930-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274929-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274928-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274927-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274926-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274925-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274924-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274922-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274921-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274920-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274919-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274918-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274917-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274916-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274915-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274914-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274913-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274912-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274911-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274910-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-274909-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270588-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270593-TT Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270581-TT Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270412-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270395-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270517-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270576-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270420-TT Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-270387-TT Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262045-TT Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262043-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262039-TT Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262034-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262037-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262036-TT Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262035-TT Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262031-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-262033-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
B-BCT-254705-TT Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
B-BCT-254695-TT Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
B-BCT-254709-TT Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
B-BCT-254708-TT Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
B-BCT-254707-TT Thông báo thực hiện khuyến mại Bộ Công thương
 • Sở Công Thương
 • Xúc tiến thương mại
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,046.70 16,208.79 16,731.27
CAD 17,639.26 17,817.43 18,391.76
CNY 3,408.43 3,442.85 3,554.37
EUR 24,210.26 24,454.81 25,566.40
GBP 28,319.17 28,605.22 29,527.29
HKD 2,881.75 2,910.85 3,004.68
JPY 177.65 179.45 188.08
SGD 16,471.61 16,637.99 17,174.31
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây